Politeizm – definicja, założenia, przykłady, religia

Politeizm, jako forma religijna wyznająca istnienie wielu bogów, jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych systemów wierzeń na świecie. Jego założenia opierają się na przekonaniu, że każdy bóg posiada swoją odrębną sferę wpływów, atrybuty i osobowość, co znajduje odzwierciedlenie w mitologiach i rytuałach różnych kultur. Przykłady politeistycznych systemów wierzeń obejmują starożytny panteon grecki, rzymski czy hinduizm, gdzie bogowie tacy jak Zeus, Jupiter czy Śiwa odgrywają kluczowe role w religijnych praktykach i mitologii.

Definicja politeizmu

Politeizm to system wierzeń religijnych, który zakłada istnienie i kult dużej liczby bogów. W przeciwieństwie do monoteizmu, który uznaje istnienie tylko jednego Boga, politeizm charakteryzuje się wiarą w wielu bogów, każdy z własnymi mocami, odpowiedzialnościami i sferami wpływu. W religiach politeistycznych bogowie często są postrzegani jako istoty nadprzyrodzone, które kształtują naturalny świat, ludzkie losy i są przedmiotem kultu oraz modlitw.

Politeizm był lub jest praktykowany w różnych kulturach na całym świecie, w tym w starożytności, jak na przykład w Grecji, Rzymie, Egipcie, a także w obecnych czasach, na przykład w hinduizmie.

Cechy religii politeistycznych

Religie politeistyczne posiadają kilka charakterystycznych cech, które odróżniają je od innych systemów wierzeń, takich jak monoteizm.

 1. Wielość bóstw: Podstawową cechą jest wiara w istnienie wielu bogów, przy czym każdy z nich zazwyczaj posiada własną, odrębną tożsamość, atrybuty, moce. W starożytnej Grecji Zeus był bogiem nieba i piorunów, podczas gdy Posejdon był bogiem morza.
 2. Specjalizacja bóstw: Poszczególne bóstwa często są odpowiedzialne za konkretne aspekty świata. Przykład: bogini miłości Afrodyta w mitologii greckiej czy bogini urodzaju Demeter.
 3. Antropomorfizm: Bóstwa często są przedstawiane w antropomorficzny sposób, to znaczy, że przypisuje się im ludzkie cechy, emocje i motywacje.
 4. Mitologia i narracja: Religie politeistyczne bogate są w opowieści, mity i legendy, które opisują przygody bogów, ich interakcje z ludźmi i między sobą. 
 5. Rytuały i kulty: Politeizm charakteryzuje się złożonymi rytuałami i kultami skierowanymi do poszczególnych bóstw, które mogą obejmować ofiary, święta, procesje i inne ceremonie.
 6. Hierarchia bóstw: Z jednym lub kilkoma nadrzędnymi bóstwami dominującymi nad innymi.
 7. Pluralizm i tolerancja: Religie politeistyczne często wykazują pewien stopień tolerancji wobec innych wierzeń i praktyk religijnych, co wynika z natury samego politeizmu, który akceptuje istnienie wielu bóstw.

Przykłady religii politeistycznych

Istnieje wiele religii politeistycznych, zarówno historycznych, jak i współczesnych. Oto kilka przykładów:

 • Hinduizm. Jest to jedna z największych współczesnych religii politeistycznych. Hinduizm charakteryzuje się wiarą w wielu bogów, z których niektórzy są bardziej znani, jak Brahma, Wisznu, Śiwa, Saraswati, Lakshmi, czy Parwati.
 • Starożytna religia grecka. Charakteryzowała się ona kultem wielu bóstw, w tym Zeusa, Hery, Posejdona, Ateny, Apollona itd.
 • Starożytna religia rzymska. Podobnie jak w Grecji, Rzymianie czcili wielu bogów, takich jak Jowisz, Junona, Neptun, Mars, Wenus i Minerva. 
 • Starożytna religia egipska. Egipcjanie czcili wielu bogów, w tym Rę, Ozyrysa, Izydę, Horusa i Anubisa.
 • Nordycka mitologia. Skandynawowie wierzyli w bogów takich jak Odin, Thor, Freja i Loki, którzy odgrywali centralną rolę w ich mitologii i kultach religijnych.
 • Shinto. Japoński rodzimy system wierzeń, który uznaje istnienie wielu kami (bogów lub duchów), każdy związany z konkretnymi aspektami natury, przedmiotów czy pojęć.
 • Afrykańskie religie tradycyjne. Wiele społeczności afrykańskich praktykuje formy politeizmu, czcząc bogów i duchy związane z naturalnymi elementami, przodkami i siłami duchowymi.

Czym różni się politeizm od monoteizmu?

Politeizm i monoteizm to dwa fundamentalnie różne podejścia do koncepcji boskości w religii. Oto główne różnice między nimi:

 1. Liczba bóstw:
  • Politeizm: Charakteryzuje się wiarą w istnienie wielu bogów. 
  • Monoteizm: Opiera się na wierze w jednego, wszechmocnego i wszechobecnego Boga. W monoteistycznych religiach, jak chrześcijaństwo, judaizm czy islam, Bóg jest postrzegany jako jedyna najwyższa istota, kreator i opiekun wszechświata.
 2. Natura i atrybuty bóstw:
  • Politeizm: Bogowie często mają ludzkie cechy i emocje, mogą wchodzić w interakcje z innymi bogami i ludźmi, a ich moc jest zwykle ograniczona do konkretnych dziedzin.
  • Monoteizm: Bóg jest często postrzegany jako transcendentny, ponadnaturalny, i nieposiadający ludzkich ograniczeń. Jest to byt wszechwiedzący, wszechmogący i wieczny.
 3. Relacje między bóstwami i ludźmi:
  • Politeizm: Ludzie mogą oddawać cześć różnym bogom w zależności od ich osobistych potrzeb, życzeń lub okoliczności. 
  • Monoteizm: Relacja człowieka z Bogiem jest bardziej uniwersalna i kompleksowa. W monoteistycznych religiach często podkreśla się bezpośrednią relację między wierzącym a jednym Bogiem, który jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty życia i wszechświata.
 4. Struktura religijna i kultu:
  • Politeizm: Charakteryzuje się bardziej zróżnicowaną i lokalną praktyką kultu, z różnymi bogami czczonymi w różnych miejscach i na różne sposoby.
  • Monoteizm: Zazwyczaj charakteryzuje się bardziej spójną i zorganizowaną formą praktyki religijnej, z jednolitymi doktrynami i rytuałami.
 5. Mitologia i opowieści:
  • Politeizm: Bogaty w mitologie i legendy, które często opowiadają o interakcjach między bogami, a także między bogami a ludźmi.
  • Monoteizm: Skupia się bardziej na historii relacji między Bogiem a ludzkością, zazwyczaj opartej na świętych tekstach, które służą jako podstawa doktryny religijnej.

Obie formy religii mają swoje unikalne cechy i odgrywają ważne role w kulturach i historii ludzkości.

Kto wierzył w politeizm?

Politeizm był praktykowany przez wiele różnych kultur i cywilizacji na przestrzeni historii.

Starożytni Egipcjanie czcili bogów takich jak Ra, Ozyrys czy Izyda, przypisując im kontrolę nad siłami natury i aspektami życia codziennego. W starożytnej Grecji i Rzymie, politeizm odgrywał centralną rolę w życiu społecznym i kulturowym; greccy bogowie, tacy jak Zeus, Atena i Apollo, byli czczeni w mitach, sztuce i rytuałach. Podobnie, Rzymianie czcili bogów takich jak Jowisz, Mars i Wenus, często adaptując i przekształcając greckie wierzenia.

W Skandynawii, religia nordycka wierzyła w bogów takich jak Odin, Thor i Freyja, którzy odgrywali kluczowe role w mitologii i kulturze wikingów. W Indiach, hinduizm, z bogatym panteonem bóstw, w tym Wisznu, Śiwa i Kali, pozostaje jedną z największych współczesnych religii politeistycznych.

W innych częściach świata, takich jak prekolumbijska Ameryka i Afryka, różnorodne plemiona i kultury również praktykowały formy politeizmu, czcząc szerokie spektrum lokalnych bóstw i duchów. Politeizm był więc wszechobecny i różnorodny, obejmując szeroki zakres wierzeń i praktyk.