Czym jest lektorat? Zaliczenie i egzamin z języka obcego na studiach

Lektorat jako forma zajęć dydaktycznych skoncentrowanych na nauce języka obcego, często oferowany jest na poziomie studiów wyższych. Zaliczenie i egzamin z języka obcego na studiach, będące częścią lektoratu, mają na celu sprawdzenie kompetencji językowych studentów, zazwyczaj w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Osiągnięcie pozytywnego wyniku jest często wymagane dla ukończenia określonych programów studiów lub jako warunek do uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej.

Czym są lektoraty? 

Lektoraty to specjalistyczne kursy językowe oferowane zazwyczaj na uczelniach wyższych, mające na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych studentów. Kluczowe aspekty lektoratów:

 1. Cele i zakres: Lektoraty skupiają się na nauce i praktyce języka obcego w kontekście akademickim. Celem jest nie tylko nauka gramatyki i słownictwa, ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, takich jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. 
 2. Struktura kursu: Lektoraty mogą być organizowane jako zajęcia grupowe, warsztaty, a czasami jako sesje indywidualne. 
 3. Poziomy zaawansowania: Lektoraty są zwykle dostępne na różnych poziomach zaawansowania, od podstawowego do zaawansowanego, aby umożliwić studentom rozwój na odpowiednim dla nich poziomie. 
 4. Zaliczenie i egzamin: Ocenianie na lektoratach może obejmować zarówno bieżące zaliczenia (np. na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, prac domowych), jak i egzaminy końcowe. Egzaminy te mogą być ustne lub pisemne.
 5. Rola w programie studiów: W wielu przypadkach uczestnictwo w lektoratach i zaliczenie egzaminu z języka obcego jest obowiązkowe dla uzyskania dyplomu. 

Jak wyglądają lektoraty na studiach?

Lektoraty na studiach:

 • Zajęcia na lektoracie prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy mają doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Lektorzy korzystają z różnych metod i technik nauczania, w tym odgrywań, dyskusji, ćwiczeń i gier.
 • Trwają zazwyczaj 120 godzin, które są realizowane w ciągu dwóch lub czterech semestrów.
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od programu studiów i możliwości uczelni.
 • Zasady zaliczenia lektoratu różnią się w zależności od uczelni. 

Przykładowy przebieg zajęć na lektoracie może wyglądać następująco:

 • Na początku zajęć lektor wprowadza nowy materiał językowy. Może to być nowe słownictwo, gramatyka lub struktury językowe.
 • Następnie prowadzi ćwiczenia, które mają na celu utrwalenie nowego materiału. Ćwiczenia mogą dotyczyć rozumienia słyszanego lub czytanego tekstu, mówienia lub pisania.
 • Na zakończenie zajęć lektor może przeprowadzić podsumowanie materiału lub ustalić zadania domowe.

Ile trwa lektorat na studiach?

Długość trwania lektoratu na studiach może się różnić w zależności od uczelni oraz programu studiów.

 1. Polska: Na wielu polskich uczelniach, lektorat z języka obcego jest często obowiązkowy i trwa zazwyczaj przez cały okres studiów licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku). Przykładowo, na Uniwersytecie Warszawskim lektoraty są organizowane w ramach większości kierunków studiów i mogą obejmować od 2 do 4 godzin zajęć tygodniowo przez cały okres studiów.
 2. Stany Zjednoczone (Harvard University): Studenci są zobowiązani do zdania egzaminu z biegłości językowej. Jeśli nie zaliczą, muszą uczęszczać na lektoraty, które mogą trwać od jednego do kilku semestrów, w zależności od postępów studenta.
 3. Wielka Brytania (University of Oxford): Długość kursu zależy od rodzaju programu studiów oraz od tego, czy język jest głównym przedmiotem studiów, czy dodatkiem. Lektoraty mogą trwać od jednego semestru do całego roku akademickiego.
 4. Niemcy (Universitat Heidelberg): Na Uniwersytecie w Heidelbergu, kursy językowe są oferowane w różnych formatach i mogą trwać od kilku tygodni (np. intensywne kursy wakacyjne) do całego semestru lub roku akademickiego, w zależności od potrzeb i wymagań programu studiów.

Czy z lektoratu jest egzamin? Jak wygląda zaliczenie lektoratu?

Z lektoratu jest egzamin, ale nie zawsze. Zasady zaliczenia lektoratu różnią się w zależności od uczelni.

Na większości uczelni zaliczeniem lektoratu jest egzamin końcowy. Egzamin ten może być pisemny, ustny lub ustno-pisemny. Egzamin pisemny zazwyczaj sprawdza znajomość słownictwa, gramatyki i struktur językowych. Egzamin ustny lub ustno-pisemny sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania. Na niektórych uczelniach zaliczeniem lektoratu może być ocena semestralna. Jest ona wystawiana na podstawie udziału w zajęciach, prac domowych i testów. 

Przykładowe zasady zaliczenia lektoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim przedstawiają się następująco:

 • Każdy semestr lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę.
 • Cały kurs lektoratu kończy się egzaminem, a przystąpienie do niego jest możliwe po ukończeniu wszystkich następujących po sobie semestrów.
 • Osoba prowadząca lektorat może przyznać do 10 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach, ale możliwość taka istnieje jedynie, gdy osoba uczestnicząca w lektoracie uzyskała wcześniej wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.

Co jesli nie zda się lektoratu?

Niezdanie lektoratu na studiach może mieć różne konsekwencje, które zależą od regulaminu danej uczelni i specyfiki programu studiów. Kilka możliwych scenariuszy:

 1. Najczęstszą konsekwencją niezaliczenia lektoratu jest konieczność jego powtórzenia. 
 2. W niektórych przypadkach, studenci mogą mieć możliwość odroczenia egzaminu na późniejszy termin.
 3. Jeśli lektorat jest obowiązkowym elementem programu studiów, niezaliczenie go może prowadzić do opóźnienia w uzyskaniu dyplomu.
 4. Niezaliczenie może także negatywnie wpłynąć na średnią ocen studenta, co jest szczególnie ważne, jeśli planuje on aplikować na studia podyplomowe lub inne programy edukacyjne.
 5. W niektórych przypadkach, powtórzenie kursu może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 6. W niektórych programach studiów, zwłaszcza tych o międzynarodowym lub językowym charakterze, niezdanie lektoratu może uniemożliwić uczestnictwo w wymianach studenckich lub stażach zagranicznych.