Źródło niekorzystnych oddziaływań w placówkach wychowania

W grupie drugiej, obciążeń związanych ze specyfiką pracy dziecka, do najważniejszych należą:

– przymusowa, stała pozycja przy pracy (najczęściej siedząca, rzadziej stojąca), przeważnie na stanowisku pracy nie przystosowanym do fizjologicznych potrzeb dziecka,

– jednostronne obciążenie pracą o tym samym charakterze, wymagające stałej czynności tych samych narządów, układów (np. ośrodkowego układu nerwowego, narządu wzroku i słuchu przy pracy umysłowej) przy niepełnej dojrzałości ich funkcji,

– zunifikowanie metod i form nauczania, nie uwzględniających predyspozycji i. zróżnicowania psychofizycznych możliwości poszczególnych uczniów, s – zachwianie proporcji między czasem pracy (nauki) i wypoczynku (przeciążenie nauką),

– nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy, nauki i wypoczynku,

– szereg bodźców natury emocjonalnej (np. sprawdziany klasowe pisemne i ustne),

– trudności w ogólnym przystosowaniu się ucznia do systemu szkolnego.

Ponadto źródłem niekorzystnych oddziaływań w placówkach wychowania, takich jak internaty, przedszkola itp. są:

– ujednolicony system wychowania, jednakowy w stosunku do wszystkich wychowanków, nie uwzględniający ich indywidualnych potrzeb i możliwości,

– trudności wychowanków w przystosowaniu się do życia w grupie, niedostatek bodźców natury emocjonalnej, związany z brakiem atmosfery rodzinnej.

Wymienione czynniki, jak i szereg innych, pominiętych, przyczyniają się w znacznej mierze do stwarzania sytuacji niekorzystnych dla zdrowia dziecka, prowadząc przy odpowiednio długiej na nie ekspozycji do szeregu zaburzeń, m.in. wad wzroku, wad budowy i postawy, przemęczenia, różnych zaburzeń czynnościowych układu nerwowego (np. nerwice) i wielu innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>