Zdrowotne przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych cz. III

Zależność powodzenia szkolnego od stopnia rozwoju fizycznego znalazła m.in. odzwierciedlenie w praktycznej ocenie dojrzałości szkolnej w czasie badań wstępnych dzieci przyjmowanych do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uwzględnienie stopnia zaawansowania w rozwoju może mieć tu duże znaczenie dla sprostania wymaganiom szkoły bez uszczerbku dla dalszego rozwoju i stanu zdrowia uczniów. Chodzi tu nie tyle o ocenę rozwoju somatycznego, który ma mniejsze znaczenie dla postępów w nauce, ile o pośrednią ocenę rozwoju sprawności psychofizycznej, ściśle skorelowanej z rozwojem somatycznym. Z reguły bowiem opóźnieniu w rozwoju somatycznym towarzyszy mniejsza sprawność organizmu, większa skłonność do zmęczenia itp. Nie znaczy to jednak, że np. każdy uczeń niższy niż jego rówieśnicy jest narażony na niepowodzenia szkolne. Jeżeli nie towarzyszy temu opóźnienie rozwoju funkcji poszczególnych układów i narządów, obniżenie ogólnej sprawności psychofizycznej, zagrożenie takie nie występuje, a niskorostość może być uwarunkowana np. genetycznie.

Wśród przyczyn niepowodzeń szkolnych natury zdrowotnej istotną rolę odgrywają zaburzenia funkcji narządów zmysłów, zwłaszcza tych, które są intensywnie wykorzystywane w procesie nauczania. I tak np. wśród uczniów z wyraźnymi niepowodzeniami szkolnymi (drugorocz- nych) wykrywa się kilka razy częściej wady wzroku i słuchu niż u dobrych uczniów.

Wady wzroku, głównie „wady refrakcji, były jeszcze do niedawna uznawane za jedną z podstawowych zdrowotnych przyczyn trudności szkolnych. Ostatnio jednak podkreśla się, że istnienie wad wzroku niekoniecznie musi prowadzić do niepowodzeń szkolnych, szczególnie wówczas, gdy są one korygowane szkłami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>