Zdrowotne przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych cz. II

Zupełnie inny charakter mają trudności w sytuacji, w której uczeń wprawdzie wykazuje postępy w nauce i uzyskuje dostateczne oceny, jednak osiąga to z dużym wysiłkiem, kosztem niewspółmiernie dużej- pracy własnej, a często i otoczenia {pomoc rodziców, korepetycje itp.).

Chociaż w tej drugiej/ sytuacji trudności w nauce nie muszą doprowadzić do niepowodzeń szkolnych, to jednak na ogół odbijają się ujemnie na zdrowiu ucznia. Grupa takich uczniów jest ciągle narażona na niepowodzenia szkolne w razie pojawienia się jakichkolwiek dodatkowych czynników negatywnie oddziałujących na organizm, sytuację dziecka w rodzinie, szkole itp. Można powiedzieć, że jest to grupa zwiększonego ryzyka, zarówno jeśli chodzi o narażenie na niepowodzenia szkolne, jak zaburzenia rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

Przyczyny niepowodzeń szkolnych są bardzo różne, na ogół nigdy nie pojawiają się pojedynczo, występują zazwyczaj w postaci złożonego kompleksu. Niemniej wyróżnia się tu podstawowe grupy czynników:

– natury społeczno-ekonomicznej,

– natury biologiczno-psychologicznej,

– natury pedagogicznej.

Medycyna i psychologia doszukują się przyczyn niepowodzeń szkolnych przede wszystkim w osobowości, stanie psychicznym i somatycznym uczniów. Zakładają one, że nieprawidłowości psychosomatyczne stanowią przeszkodę na drodze do osiągnięcia sukcesu w szkole, aczkolwiek biorą pod uwagę powiązanie tych nieprawidłowości z czynnikami środowiska domowego i szkolnego ucznia.

Z wielu obserwacji wynika, że niektóre odchylenia w rozwoju fizycznym, bardziej odbiegające od normy, wiążą się z postępami w nauce, przy czym na ogół lepszy rozwój (np. wysokości i ciężaru ciała) występuje u uczniów z dobrymi postępami w nauce, podczas gdy gorszy od przeciętnego – u uczniów ze słabymi wynikami w nauce. W wieku poprzedzającym pokwitanie zjawisko takie jest szczególnie wyraźne. Jest oczywiste, że.wysokość i ciężar ciała są tu pośrednimi wskaźnikami rozwoju funkcji tych narządów, które mają istotne znaczenie w procesie nauczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>