Zanieczyszczenie żywności

Istotnym zagadnieniem zdrowotnym jest także zanieczyszczenie żywności, w tym również składnikami, które do niedawna były uważane za naturalne, pochodzące z wody, gleby i powietrza, takie jak np, związki azotu. Poziom tych zanieczyszczeń w środowisku szybko wzrasta w wyniku industrializacji i chemizacji rolnictwa.

Oprócz zanieczyszczeń chemicznych wzrasta w środowisku także ilość czynników fizycznych szkodliwych dla zdrowia, jak różnego rodzaju promieniowanie, hałas, wibracja. .

Na specjalną uwagę zasługuje hałas, na który składają się szkodliwe i uciążliwe dźwięki, ściśle związane z działalnością gospodarczą człowieka oraz zaspokajaniem jego różnorodnych potrzeb.

Chociaż całkowita cisza jest nie do zniesienia dla ludzi normalnie słyszących i z ogólnobiologicznego punktu widzenia energia akustyczna w postaci dźwięków odgrywa ważną pozytywną rolę w życiu człowieka (np. wyjątkowe znaczenie mowy), to jednak powstawanie dźwięków o znacznym natężeniu jest wyraźnie szkodliwe dla zdrowia (rys. 6.19).

Hałas może być dokuczliwy nawet przy natężeniu 25-30 decybeli (dB), np. tykanie zegara, powodując zakłócenia równowagi psychicznej, znużenie, rozdrażnienie. Często hałas jest przyczyną niepokoju i lęków, upośledzonej koncentracji uwagi.

Obok tego rodzaju dolegliwości pod wpływem hałasu dochodzi w ustroju do szeregu innych zmian: wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszko- wego, zmian w naczyniach włosowatych i mięśniu sercowym, wzrostu ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu pracy serca, wzmożonego wydzielania soku żołądkowego, nie mówiąc już o samym narządzie słuchu. Natężenie dźwięków powyżej 80 dB jest dla większości ludzi wyraźną dolegliwością, a dla niektórych nawet natężenie rzędu 60 dB jest już zbyt wysokie,

O tym, czy hałas jest szkodliwy, decyduje nie tylko natężenie dźwięku, ale i jego rodzaj (widmo akustyczne), częstość powtarzania się i czas trwania, efekt oczekiwania, zaskoczenia, maskowania. Duża szkodliwość hałasu wynika ponadto z uniemożliwienia lub utrudnienia wypoczynku, a zwłaszcza snu (tab. 6.6),

W dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych hałas zajmuje czołowe miejsce wśród innych szkodliwych i uciążliwych czynników, na które narażeni są mieszkańcy tych terenów. Z tych względów konieczne jest przeciwdziałanie zagrożeniu zdrowia ludności przez prowadzenie intensywnej, racjonalnej i zróżnicowanej w środkach i sposobach akcji zwalczania hałasu, zwłaszcza drogą działań oświatowo-wychowawczych dotyczących przestrzegania ciszy, ograniczania hałasów komunikacyjnych, budowy dźwiękoszczelnych pomieszczeń mieszkalnych, zmniejszania źródeł hałasów i wibracji przemysłowych.

Nie ulega wątpliwości, że gwałtowny wzrost zanieczyszczeń, głównie przemysłowych, w otoczeniu niszczy środowisko naturalne i działa szkodliwie na ustrój człowieka (rys. 6.20), prowadząc nie tylko do konkretnych chorób, ale może przede wszystkim do szeregu zmian w ustroju upośledzających stan zdrowia – zaburzających rozwój, sprawność i samopoczucie człowieka.

Duże znaczenie zdrowotne ma także mikroklimat świetlny, na który składa się oświetlenie naturalne i sztuczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>