Zanieczyszczenie środowisk bytowania człowieka

Chociaż zanieczyszczenia środowiska i ich szkodliwy wpływ na zdrowie notowano już dawno, to jednak dopiero ostatnie lata zwróciły uwagę na szybko rosnące niebezpieczeństwo dla zdrowia związane z gwałtownym, nieraz nie kontrolowanym wprowadzaniem do otoczenia człowieka różnego rodzaju czynników fizycznych, chemicznych czy biologicznych.

Potencjalna liczba szkodliwych dla zdrowia czynników w otoczeniu człowieka jest ogromna. Najwięcej jednak niepokoju budzi szereg zanieczyszczeń, o których już obecnie wiemy, że zaburzają zdrowie człowieka (tab. 6.3), a zwłaszcza tych, które działając na ustrój powodują nieodwracalne zmiany chorobowe lub choroby przewlekle, jak np. zmiany genetyczne, neurotoksyczne, nowotworowe.

Znaczna część zanieczyszczeń występuje jednocześnie w powietrzu, glebie, wodzie i żywności. Inne związki organiczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, detergenty, fenole wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, detergenty, fenole, plastyfikatory, emulgatory, rozpuszczalniki

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są produkty spalania węgla – pyły i dwutlenek siarki, wytwarzane przez zakłady przemysłowe i inne paleniska węglowe. Tak np. w elektrowniach na 1 tonę spalonego węgla powstaje 20-30 kg S03. Norma zawartości tego związku w powietrzu na tzw. obszarach chronionych nie powinna przekraczać stężenia 0,35 mg/m3. Najbardziej więc zanieczyszczane są te tereny, które posiadają dużo zakładów przemysłowych wykorzystujących węgiel, a także duże aglomeracje miejskie, w których węgiel stanowi podstawowe źródło energii w gospodarstwach domowych.

Wzrasta również ilość wytwarzanego dwutlenku węgla, krążącego w powietrzu {rys. 6.17, 6,18). Tlenkiem węgla, tlenkami azotu, związkami ołowiu oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi o właściwościach rakotwórczych zanieczyszczają powietrze silniki samochodowe (tab, 6.4). Tak więc główne źródła zanieczyszczeń powietrza poszczególnymi substancjami są zróżnicowane (tab. 6.5).

Zanieczyszczeniu różnymi związkami ulegają także gleba i woda. Zanieczyszczenia te z jednej strony pochodzą z atmosfery, a z drugiej związane są z działalnością człowieka – usuwaniem do wody lub gleby odpadków, ścieków przemysłowych i domowych, zawierających w coraz większych ilościach szkodliwe dla zdrowia Substancje, oraz z chemizacją rolnictwa (intensyfikacja nawożenia mineralnego i chemicznej ochrony roślin).’

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>