Zadania stawiane przed poszczególnymi rodzajami szkół

Zadania stawiane przed poszczególnymi rodzajami szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży określają różnice w ich organizacji, decydują o zróżnicowaniu rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych obiektów, a zatem i wymagań zdrowotnych.

Ogólnie biorąc w każdej placówce oświatowo-wychowawczej bez względu na jej typ, można wyróżnić następujące zespoły funkcjonalno- -użytkowe:

– pomieszczenia dla uczniów lub wychowanków (pomieszczenia do nauki lub pokoje mieszkalne) różne, zależne od rodzaju placówki,

– pomieszczenia społeczno-kulturalne (świetlice, czytelnie, biblioteki, pokoje organizacji młodzieżowych itp,),

– pomieszczenia socjalne i administracyjno-gospodarcze (zespół żywienia, zespół pomieszczeń służby zdrowia, pokoje personelu, magazyny, pralnie itp.),

– pomieszczenia sanitarno-higieniczne (ustępy, umywalnie, natryski, szatnie),

– pomieszczenia komunikacyjno-rekreacyjne (hole, korytarze, klatki schodowe itp.).

Zależnie od rodzaju placówki zmienia się zestaw pomieszczeń w poszczególnych zespołach, chociaż funkcja jego jako całości nie ulega zasadniczym zmianom. Wyjątek stanowią pomieszczenia grupy pierwszej. W wypadku szkół będą to izby lekcyjne, sale przedmiotowe, klaso-pracownie itp., w wypadku placówek wychowawczych – pokoje mieszkalne, pokoje dzienne, sale zabaw itp., a więc pomieszczenia przystosowane do pełnienia odmiennych funkcji, w pierwszym wypadku – nauczania, w drugim – wychowania. Różnice tego rodzaju rzutują także na odmienny sposób zagospodarowania otoczenia i samego obiektu. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>