Zaburzenia trawienia i zaburzenia funkcji wątroby

Najbardziej rozpowszechnione zaburzenia — przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, często nie eliminujące ucznia z normalnych zajęć szkolnych, mogą być także jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Przerost migdałków, przewlekły nieżyt nosa są uznawane m.in, za przyczynę pogorszenia się uwagi i pamięci. Podobnie ma się sprawa z innymi przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, jak zapalenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa (astma). Mogą one odbijać się niekorzystnie na wynikach w nauce zarówno ze względu na absencję chorobową, jak też. na skutek przewlekłej niewydolności oddechowej, rzutującej na funkcjonowanie innych narządów i układów, prowadzącej do dużej męczli- wości tej grupy uczniów.

Zaburzenia trawienia i zaburzenia funkcji wątroby raczej na drodze- pośredniej, przez upośledzenie stanu odżywienia, mogą utrudniać uczniowi osiąganie dobrych postępów w nauce. Na podstawie wyżej podanych danych można przyjąć, że:

– uczniowie dotknięci różnego rodzaju chorobami częściej wykazują obniżoną zdolność do pracy, łatwiej i szybciej się męczą aniżeli uczniowie zdrowi,

– uczniowie chorujący przewlekle częściej opuszczają lekcje, a w wypadku cięższych chorób opuszczają dłuższy okres nauki, co stanowi istotną przeszkodę w przyswajaniu przez nich materiału szkolnego.

Choroba jest tylko w rzadkich przypadkach jedyną i bezpośrednią przyczyną niepowodzeń szkolnych. Najczęściej jest ona ważnym, ale tylko jednym z elementów całego kompleksu różnorodnych czynników, negatywnie oddziałujących na postępy szkolne uczniów, o czym świadczą wyniki wielu badań. Dowodem tego jest porównanie rozpowszechnienia różnych czynników ujemnie wpływających na wyniki w nauce w grupie uczniów osiągających dobre stopnie i uczniów o złych postępach szkolnych. Na ogół u uczniów powtarzających klasę częściej stwierdza się gorszy stan zdrowia i rozwój fizyczny oraz częstszą zapadalność na poszczególne choroby, takie jak gruźlica, choroba reumatyczna, zaburzenia słuchu i mowy, nerwice i innerys. 7.18). Niemniej chorowały zarówno dzieci dobrze, jak i źle uczące się. Nasuwa się więc pytanie, jak to się dzieje, że w jednych wypadkach choroba doprowadza do trudności w nauce, a w innych nie?

Wyraźne różnice w stanie zdrowia i zaawansowaniu w rozwoju między uczniami

Organizm człowieka ma dość duże możliwości kompensacyjne, które- w określonych sytuacjach mogą zostać uruchomione, zwłaszcza jeśli zapewni mu się odpowiednie warunki życia i pomoc. Zatem wpływ określonej choroby na wyniki w nauce zależy także od tego, jakie warunki stwarza się dziecku dotkniętemu tą chorobą.

Dzieci chore doznające niepowodzeń szkolnych z reguły żyją w niezadowalających warunkach społeczno-bytowych. Tak np. mimo że rozpowszechnienie wad wzroku nie różni się znacznie między uczniami o dobrych i złych wynikach w nauce, to jednak ta druga grupa dzieci z reguły nie ma wyrównywanych wad wzroku za pomocą szkieł (okularów). Środowisko domowe rzadziej troszczy się o stan zdrowia tych -dzieci (sporadycznie posyła dziecko do lekarza w czasie choroby, nie Tealizuje jego zaleceń itp.).

Wyraźne różnice w stanie zdrowia i zaawansowaniu w rozwoju (rys. 7.19) między uczniami dobrze i źle uczącymi się są z reguły skutkiem wieloletniego oddziaływania krańcowo odmiennych warunków życiowych (materialnych, mieszkaniowych, bytowych), różnego sposobu zaspokajania potrzeb zdrowotnych (odżywiania, higieny pracy i wypoczynku, try- TJU życia) oraz poziomu opieki rodzicielskiej (rodziny niepełne, alkoholizm itp.). Te warunki życiowe potęgowały skutki natury zdrowotnej, rozwojowej i efektywności pracy dziecka.

Wśród dzieci powtarzających klasę stwierdza się gorszy stan odżywienia (rys. 7.20) i sposób żywienia, gorsze warunki do pracy w domu, źle zorganizowany’ czas wolny od zajęć szkolnych, gorsze warunki wypoczynku nocnego oraz wakacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>