Wynik biochemicznego dojrzewania ustroju

Drugi okres wykładniczego rozwoju rozpoczyna się w wyniku biochemicznego dojrzewania ustroju. Dojrzewanie tkanki mózgu jest jednym z podstawowych czynników inicjujących neurosekrecję podwzgórza, która z kolei pobudza czynność płata przedniego przysadki. Prowadzi to do stymulacji gonad, a tym samym do nasilenia rozwoju niektórych bardzo wrażliwych w tym okresie tkanek, także dojrzewających biochemicznie. Ten cykl procesów prowadzi do wykładniczego przyspieszenia rozwoju. Hamowanie następuje tu przypuszczalnie wobec zwrotnego oddziaływania na podwzgórze hormonów wydzielanych przez gruczoły obwodowe (rys. 11.4). Znaczna ilość wydzielanych hormonów powoduje początkowo także zwiększony rozplem np. w chrząstkach nasadowych kcści długich, zbyt jednak wysoki poziom hormonów doprowadza do zarośnięcia nasad i tym samym zakończenia wzrastania kości na długość. Zakończenie progresywnego rozwoju kończy ten etap ontogenezy. słaba silna wzmacniające hamujape

W ramach ogólnego schematu zmian wielkości i masy ciała wiele układów ma własne tempo rozwoju {rys. 11.5). W rozwoju prenatalnym (przed urodzeniem) występuje względnie podobne tempo rozwoju poszczególnych narządów, jednak w rozwoju postnatalnym (po urodzeniu) obserwuje się znaczne różnice w przebiegu rozwoju niektórych narządów bądź tkanek {rys. 11.5). Rozwój układu limfatycznego reprezentowanego przez grasicę jest bardzo wysoki w okresie do dojrzewania, po czym następuje pewna regresja. Szybciej od ciężaru ciała rozwija się także układ nerwowy (reprezentowany na rysunku przez ciężar mózgu), który po bardzo szybkim rozwoju do ok. 6-8 r.ż. w okresie pokwitania uzyskuje już wielkość właściwą dla osoby dorosłej. Rozwój układu płciowego w pierwszych latach jest powolny. Jądra zaczynają się rozwijać właściwie dopiero w fazie przedpokwitaniowej (po 8-10 r.ż.), potem bardzo szybko w okresie dojrzewania i wielkość „dorosłą” osiągają ok. 20 r.ż. Natomiast nadnercza, które w życiu płodowym pozostają pod wpływem hormonow matki, z chwilą zerwania biologicznego kontaktu z jej organizmem, tj. po urodzeniu, zmniejszają się. Ich ponowny rozwój zaczyna się dopiero w 2 r.ż,, a jego tempo zwiększa się w czasie pokwitania i dorastania (faza między pokwitaniem a uzyskaniem „dorosłych” wymiarów i proporcji).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>