Wychowanie fizyczne

Podstawowe wymagania higieniczne, oparte na wynikach badań naukowych, a także uwzględniające aktualne możliwości gospodarcze, wymagania pedagogiczne w szkołach i innych placówkach zawarte są w odpowiednich przepisach normatywnych lub też opierają się na ogólnie zaakceptowanych zasadach wynikających z badań naukowych. ‚

W praktyce normy te są zróżnicowane. Jedne są przeznaczone przede wszystkim dla projektantów nowych obiektów, umożliwiając im planowanie budynków zgodnych z zasadami higieny, inne, tzw, minima sanitarno-higieniczne, są przeznaczone głównie dla personelu placówek oświatowych, dając im wskazówki odnośnie do właściwej eksploatacji obiektów już istniejących.

Każdy obiekt oświaty i wychowania, bez względu na jego rodzaj, wielkość i położenie, powinien być odpowiednio usytuowany, posiadać urządzenia do zaopatrzenia w wodę i usuwania nieczystości, odpadków i śmieci oraz urządzenia do oświetlenia, wentylacji i ogrzewania. Natomiast zależnie od rodzaju, wielkości i położenia obiektu mogą mieć zastosowanie różne rozwiązania techniczne o różnym standardzie.

Przy urządzeniu i wyposażaniu pomieszczeń do nauki należy również brać pod uwagę względy zdrowotne. Pracownie specjalistyczne powinny być w miarę możliwości wydzielone w budynku szkolnym, ponieważ prowadzone w nich zajęcia mogą być nieraz źródłem hałasów, zapylenia lub innych zanieczyszczeń powietrza (np. pracownie zajęć praktyczno-technicznych, pracownie chemii itp.).

Wychowanie fizyczne może być prowadzone zgodnie z programem, nauczania jedynie w sali gimnastycznej oraz na terenowych urządzeniach sportowych. Muszą one także odpowiadać wymaganiom higieny.

Świetlice szkolne powinny umożliwiać uczniom spędzanie czasu w sposób zgcdny z zasadami higieny. Muszą zatem zapewnić możliwość zindywidualizowania zajęć, a także wypoczynku. Warunki fizyczne powinny być podobne jak w pomieszczeniach do nauki.

Coraz dłuższy pobyt uczniów w szkołach, rozpowszechnianie się instytucjonalnych form wychowania (świetlice, półinternaty itp.) stwarzają konieczność żywienia dzieci na terenie szkoły, a zatem i organizowa- . nia bloku kuchennego oraz chłodni. Muszą one odpowiadać określonym wymaganiom higienicznym. Podstawową zasadą planowania pomieszczeń zespołu żywienia jest jednokierunkowość ruchu i niekrzyżowanie się dróg:

– produktów nie oczyszczonych z drogami produktów oczyszczonych,

– produktów i półproduktów surowych przed obróbką termiczną z drogami żywności po obróbce termicznej,

– produktów i potraw gotowych do spożycia z drogami surowców,

– naczyń czystych i brudnych.

Budynki placówek oświatowo-wychowawczych oraz poszczególne pomieszczenia powinny być wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem lub odpowiednio zaadaptowane do nowych funkcji, zgodnie z potrzebami nie tylko dydaktyki, ale i higieny, utrzymane w czystości, ‚ a wszelkie urządzenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>