Warunki bytowe a rozwój

Każdy człowiek bytuje w środowisku, w którym występuje i działa nań kompleks różnorodnych czynników. Jednym z zespołów takich czynników są warunki społeczno-bytowe, zwane inaczej społeczno-ekonomicznymi lub ogólnikowo grupą społeczną.

Mimo kompleksowości oddziałujących warunków środowiskowych do analizy ich wpływu na organizm posługujemy się poszczególnymi, w pewnym sensie izolowanymi czynnikami. Do oceny warunków spoleczno-bytowych stosowane są zazwyczaj kryteria dające się sprecyzować możliwie prosto. O trafności oceny decyduje jednak ich dobór. Dla scharakteryzowania poziomu życia rodziny używa się najczęściej takich mierników, jak: wykształcenie, zawód rodziców, liczba osób w rodzinie przypadająca na jedną osobę pracującą, dochód przeliczony na jednego członka rodziny, rodzaj mieszkania (wyposażenie w urządzenia sanitarne), jego zagęszczenie (liczba osób przypadająca na jedną izbę mieszkalną), posiadanie określonych przedmiotów świadczących pośrednio o zasobności rodziny (np. pralki, telewizora, lodówki, samochodu itp.) lub o poziomie kultury (prenumerata czasopism, wielkość księgozbioru itp.).

Wśród wymienionych kryteriów stosunkowo dobrze różnicują populację: poziom wykształcenia, zawód i zarobki uzyskiwane z pracy, określają bowiem w przybliżeniu całokształt warunków bytowych rodzin. Stanowią więc dogodny miernik, zastępujący znaczną część elementów składających się na warunki życia człowieka.

Zróżnicowany poziom wykształcenia, dochodów i wydatków pociąga za sobą odmienny sposób gospodarowania zasobami pieniężnymi, co ujawnia się nie tylko w strukturze wydatków, ale i w całokształcie warunków bytowych bezpośrednio nie związanych z dochodami. Różnice w poziomie wykształcenia, w wysokości zarobków wyrażają się w odmiennym sposobie życia, żywienia, przy czym w grupie o wyższym poziomie wykształcenia, wyższych dochodach, wyraźnie preferowane są przed innymi wydatki na higienę, kulturę i oświatę, natomiast maleje odsetek wydatków na żywność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>