Warunki bytowe a rozwój cz. III

Zależnie od warunków bytowych odmienny jest sposób żywienia dzieci i młodzieży oraz ich stan odżywienia, co pośrednio można także rozpoznać na podstawie oceny rozwoju fizycznego. Dzieci żyjące w złych warunkach częściej są żywione nieprawidłowo (rys. 7.6), a co za tym idzie, częściej można spotkać u nich objawy upośledzenia stanu odżywienia (rys. 7.7), w tym także w formie gorszego rozwoju fizycznego.

Sytuacja dziecka w domu, sposób wychowania, atmosfera w rodzinie, tryb życia, stopień zaspokojenia różnorodnych potrzeb odbijają się zarówno na rozwoju psychofizycznym i osobowości, jak też na całokształcie stanu jego zdrowia. Z tego względu zaburzenia zdrowia pojawiają się częściej wśród dzieci ze złych warunków bytowych, chociaż istnieją także zaburzenia, które są bardziej rozpowszechnione w środowiskach o wyższym standardzie bytowania (rys. 7.8).

Należy w tym miejscu podkreślić, że zróżnicowanie warunków socjalno-bytowych nie ma obecnie w Polsce, tak jak przed wojną, a w wielu krajach i aktualnie, charakteru klasowego i wykazuje tendencję do zacierania się wraz z podnoszeniem się stopy życiowej, oświaty i kultury szerokich warstw społeczeństwa. Mimo wyrównywania się poziomu życia poszczególnych rodzin, warunków materialnych (mieszkaniowych, dochodów itp.), poziomu wykształcenia, żywienia itd., dalej istnieją duże różnice w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb dziecka, w tym i potrzeb odgrywających ważną rolę w zachowaniu zdrowia. Dotyczy to zre sztą nie tylko środowiska domowego, ale i innych środowisk zinstytucjonalizowanych. Należy tu m.in. właściwa organizacja trybu życia dziecka, taka aby zapewniła pełny wypoczynek i dobre samopoczucie. Możliwe jest to przy spełnieniu kilku podstawowych warunków. Pierwszym jest zindywidualizowanie czasu pracy (nauki) i wypoczynku w odniesieniu do poszczególnych grup wieku, stanu zdrowia itd. Warunkiem drugim jest dążenie do ścisłego przestrzegania naprzemienności okresów pracy i wypoczynku, wreszcie warunkiem trzecim jest systematyczność i stałość godzin realizacji niektórych zajęć (czynności, np. godzin snu, posiłków itp.) ważnych z punktu widzenia higieny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>