Talent jest w pewnym stopniu dziedziczony

Nieco innym rodzajem zależności, o bardziej złożonym związku między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, jest współwystępowanie typu budowy klatki piersiowej z odpowiednim poziomem inteligencji (II). Dzieci obojga rodziców o dużych klatkach piersiowych (DD) mają duże klatki piersiowe w porównaniu z rówieśnikami tej samej płci, których oboje rodzice mają małe klatki piersiowe (MM). Jest to względnie prosty efekt addytywnego oddziaływania genów polimerycznych determinujących rozwój klatki piersiowej. Co jest jednakże zaskakujące, dzieci o dużych klatkach piersiowych są także wyższe (chociaż wysokość ciała nie koreluje z wielkością klatki piersiowej), cięższe, szybciej dojrzewają, są bardziej zaawansowane w rozwoju psychomotorycznym oraz wykazują wyższy poziom inteligencji (rys. 9.24). Może to być łącznym efektem lepszego żywienia i warunków bytowych, ale także pozycji, jaką zajmują w grupie dzieci lepiej rozwinięte. Ich budowa ciała sprzyja dominacji w grupie, wyzwala szybszy ich rozwój psychiczny i społeczny, w odmienny sposób kształtuje rysy charakteru, sprzyja wreszcie rozwojowi inteligencji. Poszczególne właściwości nie są uwarunkowane genetycznie tak jak klatka piersiowa, lecz są pochodną tej właściwości ukształtowaną w rozwoju ontogenetycznym na skutek zbieżności warunków społeczno-ekonomicznych.

Na tym przykładzie można lepiej zrozumieć powstanie i rozwój talentu. Talent jest w pewnym stopniu dziedziczony. Znane są przecież rodziny muzyków, malarzy, uczonych, sportowców itp. Talent jest jednak często pochodną mutacji jednego genu wśród dużego zespołu genów polimerycznych, determinujących rozwój danych właściwości. Może się on jednak nie przejawić, jeżeli nie zaistnieją odpowiednie ku temu warunki. Ktoś, kto nie wziął palety do ręki, nie miał szansy odkryć, że ma uzdolnienia malarskie. Ma tu jednak swój poważny udział wpływ kształcenia, stwarzanie możliwości rozwoju określonych uzdolnień oraz własna praca. Jest to o tyle trudne, że ludzie utalentowani to przeważnie neurastenicy, którzy łatwo popadają w depresję i potrzebują atmosfery zrozumienia i akceptacji,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>