Światło a zdrowie – dalszy opis

Konieczne jest unikanie cieni na powierzchni pracy. Spełnienie tego warunku jest zależne od kierunku padania światła. Oświetlenie ze strony lewej zabezpiecza np. przed rzucaniem cienia na zeszyt przez rękę piszącego ucznia, oświetlenie górne – daje na ogół światło bezcieniowe, oświetlenie dwustronne – częściowo bezcieniowe.

Światło nie powinno dawać rażącego blasku, co zależy od usytuowania punktów świetlnych, rodzaju armatury oświetleniowej i stopnia zakrycia źródła światła w lampach i innych czynników.

Na koniec wreszcie oświetlenie w zasadzie nie powinno stanowić dodatkowego źródła ogrzewania pomieszczenia. Zależnie od rodzaju pracy wymagane jest różne natężenie światła. W odniesieniu do pracy umysłowej, jaką jest np. nauka w szkole, w chwili obecnej przyjęto jako prawidłowe oświetlenie naturalne w pomieszczeniach dla dzieci i młodzieży, gdy stosunek powierzchni oszklonej okien do powierzchni podłogi, przy typowym i równomiernym rozmieszczeniu okien wynosi od 1:4 do 1:5. Natomiast za odpowiednie oświetlenie sztuczne uznano takie, które zapewnia 300 lx na powierzchni roboczej, przy czym punkty świetlne (lampy) powinny być równomiernie rozmieszczone w izbie szkolnej, a oprawy powinny zapewnić światło rozproszone, barwy możliwie zbliżonej do dziennego. Zawieszenie lamp oświetlenia górnego powinno mieścić się w granicach 1,8- 1,9 m nad powierzchnią ławek i dawać światło padające na pulpit ucznia z lewej strony.

Nieprawidłowe oświetlenie zmusza wzrok do nadmiernej pracy, co szczególnie przy intensywnej eksploatacji tego narządu, niejednokrotnie prowadzi do szybszego zmęczenia, a także do powstawania wad wzroku (rys. 6.21). Wady te pojawiają się często już we wczesnych latach życia. Obserwuje się np. znaczny wzrost odsetka uczniów wykazujących wady wzroku wraz z upływem lat pobytu w szkole, przy czym stosunkowo największe odsetki notuje się wśród uczniów liceów ogólnokształcących. Zmusza to z kolei do korygowania wzroku za pomocą szkieł optycznych.

W profilaktyce zaburzeń wzroku podstawowe znaczenie ma więc z jednej strony stwarzanie optymalnych warunków do pracy tego narządu, a z drugiej strony w wypadku pojawienia się wady posługiwanie się okularami celem zapobieżenia pogłębieniu się jej w latach późniejszych. t

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>