Sport w rodzinie

Musi też on być dostosowany do możliwości dziecka i młodego człowieka oraz jego predyspozycji fizycznych i psychicznych.-Należy przy tym koniecznie uwzględniać warunki bytowe dziecka, a więc sposób żywienia się, obciążenie pracą domową, wreszcie jego stan zdrowia. Nadwyżka intensywności ćwiczeń powinna być kompensowana dodatkowymi posiłkami, dotyczy to tak zajęć szkolnych, jak i uprawianych w ramach rodziny, na obozach itd. Taki jest sens m.in. dodatków żywieniowych przyznawanych trenującym zawodnikom.

Wspomniano tu już o roli kultury fizycznej poza zakładami nauczania i wychowania. Wielką rolę odgrywa tzw. sport w rodzinie. Uprawianie ćwiczeń, gry ruchowe, wspólne wycieczki dobrze wpływają na stan zdrowia całej rodziny, jak też mają poważne znaczenie wychowawcze. Zazwyczaj przyczyniają się one do polepszenia dyscypliny dzieci i wzmocnienia ich więzi z rodzicami i rodzeństwem, pozwalają też rodzicom lepiej poznać i zrozumieć dziecko. Rodzice bardzo rzadko pytają w szkole o „sportowe” wyniki swoich dzieci, co najwyżej interesują się oceną z wychowania fizycznego: nie zawsze do ich świadomości dociera fakt, że dziecko grało w zespole, który wygrał mecz z inną klasą czy szkołą. Współdziałanie rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego, pediatrów i lekarzy szkolnych może stworzyć zintegrowany system wychowania fizycznego w szkole i domu. System ten powinien być sterowany przez szkolnego lekarza, psychologa i nauczyciela wychowania fizycznego, a skoordynowany z procesem kształcenia i wychowania, jako podstawowymi zadaniami szkoły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>