ROLA ŚRODOWISKA BIOGEOGRAFICZNEGO W ROZWOJU CZŁOWIEKA

Każdy człowiek podlega wpływom środowiska biogeograficznego, które go otacza, bez względu na stopień rozwoju cywilizacji. Co najwyżej jedne elementy tego środowiska zmienia na inne, przeobraża je w sposób zamierzony lub przypadkowy. Środowisko oddziałuje na organizm bezpośrednio lub pośrednio przez swoje zmienne cechy fizyczne, chemiczne, stanowiące zespół bodźców bioklimatycznych o różnym nasileniu. Wśród cech fizycznych do najważniejszych należą temperatura, wilgotność, ruch powietrza, ciśnienie atmosferyczne, właściwości elektryczne, stan zjonizowania, promieniowanie (ultrafioletowe, podczerwone i in.), zapylenie powietrza. Wśród chemicznych – przede wszystkim zawartość tlenu, dwutlenku węgla, związków chemicznych naturalnie występujących w powietrzu oraz wprowadzanych do niego w wyniku go- spodai’Czej działalności człowieka (uprzemysłowienia, urbanizacji, chemizacji rolnictwa).

Życie człowieka na ziemi od początków jego istnienia było uwarunkowane czynnikami bioklimatycznymi różnymi dla poszczególnych obszarów. Klimat, pogoda wywierają wpływ na wszystkie procesy biologiczne oraz na rozwój człowieka. Stałe oddziaływanie klimatu ukształtowało’ rasy ludzkie oraz strukturę morfologiczną i somatyczną człowieka. Pod wpływem klimatu przez wiele pokoleń formowały się np. proporcje budowy ciała. Mieszkańcy stref klimatu gorącego charakteryzują się na ogół mniejszą masą ciała, dłuższymi i smuklejszymi kończynami niż mieszkańcy stref zimnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>