Rola jednostki w ochronie zdrowia

Warto jeszcze podkreślić, że w ochronie zdrowia ludności niezmiernie ważne znaczenie ma troska każdego człowieka o własne i cudze zdrowie. Może ona się przejawiać w różnorodny sposób, poczynając od czynnej świadomej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami szkodliwymi dla organizmu, poprzez wykorzystywanie istniejących, naukowo uzasadnionych wskazań natury higienicznej, dotyczących przede wszystkim higieny osobistej, a kończąc na ścisłej współpracy z personelem służby zdrowia. Sprawy te odgrywają dużą rolę, zwłaszcza w środowiskach zorganizowanych. W warunkach np, szkoły czy przedszkola skuteczność ochrony zdrowia dziecka w znacznym stopniu jest uwarunkowana ścisłą współpracą między lekarzem (pielęgniarką) szkolnym czy przedszkolnym,, nauczycielem lub wychowawcą i rodzicami. Zaznajomiony ze sprawami, zdrowia nauczyciel obserwując ucznia przez kilka godzin dziennie jest w stanie zauważyć u niego szereg nieprawidłowości zdrowotnych, których nie jest w stanie wykryć lekarz w czasie rzadkich i krótkotrwałych kontaktów z dzieckiem. Z drugiej strony ścisła współpraca nauczyciela z lekarzem, sprawna wymiana informacji o zdrowiu umożliwia nauczycielowi podjęcie szeregu czynności, które przyczynią się do szybszego wyzdrowienia ucznia, usunięcia zaburzeń czy dolegliwości zdrowotnych, bądź nawet zapobieżenia powstaniu choroby. Podobne znaczenie ma ścisły kontakt rodziców tak z nauczycielem, jak i z lekarzem. Sprawny obieg pełnych informacji o zdrowiu lub wydarzeniach z życia dziecka, mających znaczenie zdrowotne, między lekarzem, nauczycielem i rodzicami pozwala na znacznie skuteczniejszą ochronę zdrowia ucznia lub wychowanka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>