POJĘCIE ZDROWIA

Definicja „zdrowia” jest niezmiernie trudna do sformułowania. W znaczeniu potocznym zdrowie rozumiane jest na ogół jako stan, w którym nie jna choroby, cierpienia ani niedołęstwa. A zatem mówiąc o zdrowiu trzeba jednocześnie mieć na uwadze choroby (zaburzenia, dolegliwości), ponieważ oba pojęcia są w definicjach nierozerwalnie związane. Gdyby nie istniał stan zwany chorobą, nie można by mówić o zdrowiu. Te dwa stany zajmują jakby przeciwstawną pozycję w opinii społecznej. Nie są to jednak, jak się dalej okaże, stany wzajemnie się wykluczające, ponieważ jednocześnie współistnieją, wzajemnie się przenikając. W każdym bowiem przypadku, nawet ciężkiej choroby, możemy mówić także o jakimś poziomie zdrowia, a także odwrotnie, w pełni zdrowia bardzo często możemy wykryć współistniejące stany chorobowe. Mimo to wiele nawet współczesnych encyklopedii określa zdrowie jako nieobecność choroby lub jako normalny stan organizmu, a chorobę jako naruszenie zdrowia.

Taki sam obiektywny stan zdrowia czy choroby może być odmiennie określany przez poszczególne osoby, ponieważ jest uzależniony od ich indywidualnych potrzeb, reakcji, kultury itp. Tak więc pojęcia te są względne, a znalezienie uniwersalnej definicji jest trudne, jeśli w ogóle możliwe. Można przypuszczać, że słowa „zdrowie”, „choroba” mają wyraźne znaczenie tylko wtedy, gdy dotyczą określonego człowieka przebywającego w określonym środowisku psychofizycznym i społecznym.

Opisana sytuacja sprawia, że istnieje tak wiele różnych definicji zdrowia. Najpowszechniej przyjęta jest definicja Światowej Organizacji Zdrowia, według której „zdrowie jest nie tylko brakiem choroby lub niedomagania, ale także stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. Definicja ta, podkreślająca względność pojęcia zdrowia, nie rozwiązuje jednak w pełni sprawy obiektywnej oceny stanu, w jakim znajduje się dany człowiek czy też grupa ludzi. Stąd definicje zdrowia formułowane w latach późniejszych są bardziej ścisłe, podkreślające, że zdrowie jest nie tylko brakiem choroby czy niedomagania, ale dobrym samopoczuciem oraz takim stopniem przystosowania psychofizycznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzy stniejszych dla niej warunkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>