Funkcje wydzielnicze i mechaniczne układu trawiennego

Funkcje wydzielnicze i mechaniczne układu trawiennego regulują bodźce nerwowe i czynniki hormonalne, których działanie pobudza lokalnie treść pokarmowa i jej składniki chemiczne. Bodźce nerwowe mogą powstawać również na zasadzie odruchu warunkowego, np. przy przyzwyczajeniu do określonego czasu spożycia pokarmu. Wydzielanie gruczołów trawiennych zachodzi pod wpływem kilku substancji o charakterze hormonów, jak gastryna, cholecystokinina-pankreozymina i sekre- tyna.

czytaj więcej

Okres względnej stabilizacji i pełni życia

Występuje tu względna równowaga między procesami anabolicznymi i katabolicznymi, czego wynikiem są stosunkowo powolne zmiany regresywne większości cech somatycznych. Okres ten rozpoczyna się ok. 20-25 r.ż. i trwa do ok. 50-60 lat, tj. do początku inwolucji (zmiany wsteczne). Rozpoczyna się ona w rozmaity sposób i w różnym wieku u poszczególnych osób, co zależy tak od uwarunkowań genetycznych, jak i czynników środowiskowych i trybu życia.

czytaj więcej

SYSTEM I SPOSÓB DZIAŁANIA ZAKŁADÓW WYCHOWANIA I NAUCZANIA W POLSCE

Wymieniliśmy już kilka grup czynników środowiskowych oraz określiliśmy, w jaki sposób tryb życia może wpływać na przebieg rozwoju człowieka. Scharakteryzowaliśmy przy tym specyfikę oddziaływania tego kompleksu czynników spoleczno-bytowych na człowieka w różnych okresach jego rozwoju. Szczególną rolę odgrywa tu zorganizowane środowisko, w jakim przebywa dziecko w zakładzie wychowania i nauczania. Wpływa ono na organizm dziecka poprzez konkretny zestaw czynników fizycznych (mikroklimat, ograniczenie przestrzeni), psychicznych (zasób zdobywanych wiadomości, telewizja, kompozycja barw) i społecznych (więź z grupą, atmosfera w zespole, pozycja w grupie, szczególnie rówieśniczej). Już z powyższego- wynika, że każdorazowo oddziaływanie dotyczyć będzie konkretnego zakładu wychowania i nauczania, a więc będzie ono inne. Nie wyklucza to jednakże pewnych ogólnych prawidłowości, jakie dotychczas zaobserwowano.

czytaj więcej

Warunki bytowe a rozwój cz. III

Zależnie od warunków bytowych odmienny jest sposób żywienia dzieci i młodzieży oraz ich stan odżywienia, co pośrednio można także rozpoznać na podstawie oceny rozwoju fizycznego. Dzieci żyjące w złych warunkach częściej są żywione nieprawidłowo (rys. 7.6), a co za tym idzie, częściej można spotkać u nich objawy upośledzenia stanu odżywienia (rys. 7.7), w tym także w formie gorszego rozwoju fizycznego.

czytaj więcej

Znaczenie kultury fizycznej – kontynuacja

Niemowlę wychowywane w warunkach współczesnej cywilizacji nie wykonuje wielu ruchów, które były właściwe w dawnych czasach. Opierając się na takim założeniu propaguje się obecnie, np. w Czechosłowacji, stymulowanie już u niemowląt niektórych ruchów. Założenia tych ćwiczeń są następujące: a) trzeba je prowadzić już od pierwszych tygodni po urodzeniu, b) codziennie należy zwiększać ich intensywność, c) ćwiczenia nie powinny być bierne, lecz stymulujące własne ruchy niemowlęcia, d) ćwiczenia powinny mieć charakter gry z osobą dorosłą, ruchy jednak powinny być jak najnaturalniejsze, e) charakter ruchów powinien być zarówno dynamiczny, jak i statyczny, f) już w tym okresie należy wyrabiać poczucie rytmu i koordynacji, przeplatać ćwiczenia o różnej intensywności obejmujące kończyny górne lub dolne i wreszcie całe ciało, g) ćwiczenia rozwijać powinny osobowość dziecka (uwagę, myślenie itd.), h) powinny dawać dziecku zadowolenie, i) dziecka nie należy zmuszać do ćwiczeń i j) przy układaniu programu ćwiczeń należy uwzględniać cefalokaudalne następstwo rozwoju.

czytaj więcej

Cukrowce pożywienia człowieka

Z monosacharydów podstawowe znaczenie w przemianie materii komórek zwierzęcych ma glukoza (rys. 4.1), wytwarzana w roślinach w czasie fotosyntezy, natomiast galaktoza ma znaczenie budulcowe dla organizmów zwierzęcych i człowieka.

czytaj więcej