Organizacja przerw ma podstawowe znaczenie zdrowotne

Realizacja takiego postulatu umożliwia także lepszą organizację pracy w domu, ponieważ unika się grupowania w jednym dniu dużej liczby przedmiotów, do których uczeń musi dłużej przygotowywać się w domu, a w drugim dniu przedmiotów nie wymagających pracy domowej. Ze względu na to, że mimo przerw wydajność pracy ucznia spada w ciągu dnia szkolnego, w pierwszej jego połowie należy prowadzić zajęcia trudniejsze (bardziej ucznia obciążające), na koniec dnia zostawiając przedmioty łatwiejsze.

Nie mniejsze znaczenie niż właściwa organizacja nauczania ma odpowiednia organizacja wypoczynku między zajęciami. W szkołach polskich przyjęto, że przerwa między lekcjami nie może trwać krócej niż 10 min, przy czym najczęściej po trzeciej lekcji przerwa jest dłuższa, nie krótsza niż 20 min.

Organizacja przerw ma podstawowe znaczenie zdrowotne, ponieważ przynajmniej częściowo ma usunąć zmęczenie u uczniów. Aby przerwa była efektywna, musi spełniać kilka warunków. Warunkiem pierwszym jest jej długość. Obowiązująca w naszych szkołach długość przerw jest w zasadzie zgodna z normami higienicznymi, z tym że celowe byłoby przedłużenie o 5-10 min przerwy długiej – 20-minutowej, a jeszcze lepiej wprowadzenie w klasach starszych dwóch dłuższych przerw, 20-minutowych. „Długa przerwa” powinna być jednocześnie wykorzystana na spożycie drugiego śniadania.

Drugą ważną sprawą jest odpowiednia organizacja przerw między- lekcyjnych, tak aby były one przeciwieństwem lekcji. Na przerwie uczniowie powinni być całkowicie wolni od pracy umysłowej jakiegokolwiek rodzaju (odrabianie lekcji, powtarzanie materiału itp.), cały czas poświęcając na zajęcia ruchowe, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Jest rzeczą ważną, aby nauczyciel nie ograniczał ruchliwości uczniów w czasie przerwy, interweniując jedynie w wypadkach niebezpiecznych dla życia czy zdrowia (np. niebezpieczeństwo urazów) lub prowadzących do przemęczenia ucznia Bez względu na pogodę w czasie przerw należy uczniom umożliwić wychodzenie na dwór, a także swobodny wybór rodzaju zajęć ruchowych, udostępniając im na ten czas boiska, sprzęt ltd

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>