Organizacja przerw ma podstawowe znaczenie zdrowotne cz. II

Aktualna praktyka szkolna doprowadza do szeregu nieprawidłowości. Przerwy między lekcyjne są powszechnie skracane bądź z winy nauczyciela przedłużającego lekcję (a minuta to już 10% czasu przerwy), bądź w związku z nie zawsze uzasadnionym wprowadzaniem tzw. gabinetowego systemu nauczania, przy którym uczeń przerwę między lekcjami poświęca nie na ruch i odpoczynek, ale na przechodzenie z klasy do klasy, oczekiwanie w korytarzu na nauczyciela itp. W takich sytuacjach przerwy nie zapewniają wypoczynku uczniom, a narastające zmęczenie niekorzystnie wpływa na wydajność pracy na lekcji.

Siedzenie w ławce prawie bez ruchu przez 45 min trwania lekcji jest dość dużym obciążeniem, zwłaszcza dla uczniów klas najmłodszych. Z tego względu celowe są krótkie, kilkuminutowe przerwy w czasie lekcji, poświęcone na odpoczynek, sprowadzający się do wstania, wykonania kilku ruchów, głębokich oddechów itp., a zwłaszcza ćwiczeń nastawionych na zginanie i prostowanie kręgosłupa, ćwiczeń koordynacji ruchów i uwagi, a w klasach młodszych także ćwiczeń ręki i palców. i uczniów w ciągu lekcji

Z badań higienistów i fizjologów wynika, że lekcja 45-minutowa w zasadzie odpowiada możliwościom ustroju uczniów, jednakże tylko wtedy, gdy jest prowadzona odpowiednio do fizjologicznych możliwości i potrzeb uczniów, różnych w poszczególnych grupach wieku. Tak więc np. 45-minutowa lekcja dla uczniów klasy pierwszej jest zbyt długa, ponieważ zdolność do utrzymania aktywnej uwagi u dziecka w tym wieku nie przekracza 20 min.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>