Okres względnej stabilizacji – dalszy opis

Regresja poszczególnych cech jest tym szybsza, w im młodszym wieku osiągają one szczyt rozwoju (rys. 11.33). Tak więc cechy osiągające maksimum rozwoju w dzieciństwie wykazują tempo regresji sięgające 8% na 10 lat (tab, 11.2), natomiast uzyskujące maksimum po 40 roku życia – zmniejszają się w tempie ułamka procentu w ciągu 10 lat. Do tych ostatnich cech należy m.in. szerokość ręki, żuchwy oraz siła mięśni ręki. Cechy te są związane z najdłużej i najbardziej intensywnie użytkowanymi elementami ciała.

Podobną prawidłowość dla tej samej cechy rozwijającej się w różnych warunkach środowiskowych można zaobserwować u ludności o różnym trybie życia (rys. 11,34), Ludność państw wysoko uprzemysłowionych o sedentarnym trybie życia i małym obciążeniu pracą fizyczną wykazuje maksymalne zużycie tlenu, będące miernikiem wydolności roboczej organizmu, już w okresie pokwitania lub dorastania, a następnie szybko postępującą regresję. Natomiast u ludności państw rozwijających się oraz słabo rozwiniętych terenów rolniczych o znacznym obciążeniu pracą fizyczną wydolność robocza jest największa w 35-45 r.ż., a jej regresja po tym wieku jest wolniejsza.

W odniesieniu do niektórych cech (dotychczas stwierdzono to w pracy serca, płuc oraz maksymalnym pochłanianiu tlenu), obok poprzednio opisanego szczytu, charakterystycznego przeważnie dla okresu młodości, można wyróżnić jeszcze drugi, mniejszy szczyt ok. 45 r.ż. u kobiet i 50 u mężczyzn (rys, 11.35). Szczyt ten można uważać za dowód istnienia opisywanej nawet w literaturze „drugiej młodości”.

Rozwój jednych właściwości, a regresja innych w okresie zwanym „względną stabilizacją” dają obraz pewnego wspólnego bilansu rozwojowego, wskazującego na pewną równowagę procesów anabolizmu i katabolizmu w skali całego organizmu. Organizm nie przejawia wprawdzie tendencji do rozbudowy, jednak procesy odnowy i regeneracji tkanek,.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>