Ochrona zdrowia ludności

Jak wynika z powyższych rozważań, ochrona zdrowia człowieka dotyczy dwóch podstawowych kierunków: oddziaływania pośredniego lub bezpośredniego na organizm ludzki oraz oddziaływania na środowisko, obejrnując całokształt zagadnień decydujących o zdrowiu społeczeństwa. W zakres tak ujmowanej ochrony zdrowia wchodzą więc współcześnie różnorodne zagadnienia, dotyczące w szczególności:

– warunków środowiskowych, a więc zaopatrzenia w wodę, czy stości powietrza atmosferycznego, warunków mieszkaniowych, higienicznych i psychofizycznych warunków nauki, pracy, wypoczynku, zabezpieczenia materialnego społeczeństwa:

– produkcji i rozdziału żywności oraz żywienia:

– oświaty z punktu widzenia zarówno higieny szkolnej, jak i poziomu wykształcenia całego społeczeństwa w zakresie wiedzy o zdrowiu:

– opieki zdrowotnej nie tylko leczniczej, ale i w coraz większym stopniu zapobiegawczej i rehabilitacyjnej:

– opieki społecznej.

Większość wyżej wymienionych spraw jest domeną społecznej służby zdrowia, działającej przez swe zakłady – szpitale, sanatoria, przychodnie itp. Zakłady te opierają swoją działalność przede wszystkim na łączeniu lecznictwa z profilaktyką, rejonizacji zbliżającej miejsce zamieszkania podopiecznych do jego zakładu leczniczego, na zapewnieniu kompleksowej, ciągłej pomocy leczniczo-zapobiegawczej na najwyższym poziomie przez wzajemne uzupełnianie się przez wszystkie rodzaje zakładów leczniczych. Zakłady te dzielą się na dwie grupy:

– zakłady opieki zdrowotnej otwartej, do których należą przychodnie, poradnie, ośrodki zdrowia, stacje pogotowia ratunkowego, niosące pomoc osobom zgłaszającym się lub chorym w domu. Spełniają one również funkcje zapobiegawcze w środowisku chorego i przeprowadzają masowe badania profilaktyczne:

– zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej – jak szpitale, sanatoria, domy dla przewlekle chorych, izby chorych itp., zapewniające przebywającym w nich osobom pomoc leczniczo-zapobiegawczą oraz opiekę.

Współczesny aparat organizacyjny opieki zdrowotnej ulega systematycznemu przekształcaniu, jest powiększany i wzrasta jego złożoność (np. organizacja Zespołów Opieki Zdrowotnej – ZOZ). Niemniej głównym ogniwem w ochronie zdrowia ludności pozostaje nadal lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rejonowy, szkolny, przemysłowy), zajmujący się sprawami zdrowia ludzi zamieszkałych lub przebywających na danym terenie (w danym rejonie, szkole, zakładzie pracy itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>