Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży

Jak już wspomniano w rozdziale poprzednim, w życiu człowieka istnieją okresy szczególnej wrażliwości na bodźce środowiskowe. Do takich m.in. należy prawie cały wiek dziecięcy i młodzieżowy: stąd ochro- na zdrowia populacji w tym wieku zasługuje na szczególną uwagę, a jej jakość w znacznym stopniu decyduje o zdrowiu całego społeczeństwa.

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą obejmuje całokształt działań na rzecz ich zdrowia – od poczęcia do osiągnięcia pełnej dojrzałości biologicznej. W zakres tej opieki włączone są także problemy dotyczące prokreacji i planowania rodziny, a także ciąży, porodu, połogu kobiety.

Zadania i zakres opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą są obecnie w znacznie większym stopniu uwarunkowane właściwościami biologicznymi, stanem zdrowia, potrzebami zdrowotnymi, psychicznymi i społecznymi.

Zgodnie z uprzednio podanym schematem obejmuje to opiekę zdrowotną otwartą (podstawową i specjalistyczną) w miejscu zamieszkania i nauki oraz opiekę zamkniętą. Z uwagi na specyficzne i odrębne potrzeby zdrowotne w poszczególnych okresach życia wyróżnia się opiekę przedporodową i położniczą, opiekę nad noworodkami, małymi dziećmi, wreszcie nad starszymi dziećmi i młodzieżą.

Opieka nad zdrowiem dzieci i młodzieży w zakładach nauczania i wychowania ma swoją wieloletnią historię. Higiena szkolna bowiem jako oparty na wiedzy lekarskiej i ujęty w pewien system nadzór nad zdrowiem uczniów powstała w drugiej połowie ubiegłego wieku. Początkowo zajmowała się ona głównie higieną otoczenia i budynku szkolnego, a następnie nadzorem nad stanem zdrowia uczniów i wychowanków poprzez badania okresowe, wykrywanie chorób i zaburzeń, zwłaszcza najbardziej rozpowszechnionych w środowisku szkolnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>