OCHRONA ZDROWIA A OCHRONA ŚRODOWISKA ŻYCIA CZ. II

Natomiast zupełnie inny charakter ma działalność zapobiegawcza (profilaktyczna) w szerokim znaczeniu tego terminu, ponieważ obejmuje całe grupy ludności, jest dla wszystkich w jednakowym stopniu dostępna, decyduje o zdrowiu całych populacji – ma więc charakter społeczny. Ostatnie dziesiątki lat przyniosły znaczny rozwój tej dziedziny i nadal będzie on trwał w przyszłości, ponieważ istnieją podstawy do przypuszczeń, że następująca z pokolenia na pokolenie poprawa stanu zdrowia ludności zależy w większym stopniu od zmian w środowisku zewnętrznym, od poprawy warunków bytowych niż od postępów w terapii.

Jest to przede wszystkim domena działania działu medycyny zwanego higieną. Ma ona na celu ochronę zdrowia ogółu ludności przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. W praktyce do zadań higieny należy więc troska o właściwy skład chemiczny powietrza, o jego cechy fizyczne odpowiadające potrzebom zdrowotnym człowieka w różnych środowiskach – naturalnym i sztucznie stworzonych, jak osiedla, mieszkania, szkoły,- zakłady pracy itd., o ochronę przed hałasem, przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami gleby, wody, powietrza, przy czym nie chodzi tu obecnie już tylko o bierny nadzór, ale o czynne kształtowanie środowiska (fizjologia środowiskowa).

Do higieny należy również nadzór nad produktami spożywczymi i szereg innych zadań. Działalność ta nie jest indywidualizowana, lecz stosuje się jednocześnie do całej ludności żyjącej na danym terenie, zapewniając wszystkim jednakowe minimum warunków zdrowotnych, a stopniowo i komfortu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>