Ochrona środowiska

Tak więc zakłady społecznej służby zdrowia otwartej i zamkniętej chronią człowieka oddziałując bezpośrednio na niego w przychodni, w domu, w szkole, w pracy. Natomiast ochroną środowiska w aspekcie potrzeb zdrowotnych człowieka zajmuje się wydzielona część społecznej służby zdrowia – służba sanitarno-epidemiologiczna, która jest aparatem wykonawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Do zadań wojewódzkich i terenowych państwowych inspektorów sanitarnych, mających prawo do wiążących decyzji w sprawach sanitarnych oraz w kierowanych przez nich stacjach sanitarno-epidemiologicznych, należą w szczególności:

– kontrola i nadzór nad higieną środowiska naturalnego (gleba, powietrze, woda), bytowania, pracy:

– kontrola i nadzór higieniczny warunków produkcji, obrotu i jakości zdrowotnej środków spożywczych mających wpływ na zdrowie człowieka:

– kontrola i nadzór sanitarny w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych mogących występować masowo:

– kontrola i nadzór sanitarny w zakresie lokalizacji obiektów, zagospodarowania terenów:

– kontrola i nadzór sanitarny warunków higienicznych w placówkach nauczania i wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz w ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

– inicjowanie i koordynowanie oraz nadzór działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez zakłady służby zdrowia, a także współpraca w dziedzinie oświaty zdrowotnej z innymi instytucjami i organizacjami.

Wymienione zadania są realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne stacji sanitarno-epidemiologicznych, wyposażone w rozliczne laboratoria. W skład stacji wchodzą m.in. dział higieny komunalnej, higieny żywności i żywienia, higieny pracy, epidemiologii, higieny dzieci i młodzieży, oświaty zdrowotnej i szereg innych. Jednostki te dzielą się na bardziej wyspecjalizowane zespoły, np. oddział higieny dzieci i młodzieży dzieli się na sekcje: higieny wieku przedszkolnego, higieny szkolnej, higieny uniwersyteckiej, higieny rekreacji i wypoczynku – obejmując swoim zasięgiem wszystkie sprawy higieny środowiska, w którym przebywają dzieci i młodzież, oraz higieny nauczania i wychowania w tych placówkach.

W zakresie ochrony środowiska człowieka służba sanitarno-epidemiologiczna ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska oraz innymi instytucjami i organizacjami. Zajmują się one ochroną środowiska w znacznie szerszym aspekcie, nie tylko bezpośrednich potrzeb człowieka. Współpraca ta jest szczególnie ważna np. w zakresie ochrony wótf, powietrza, gleby, przed zanieczyszczeniami szkodliwymi dla organizmu ludzkiego, a zwłaszcza aktywnego kształtowania środowiska, zgodnego z potrzebami człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>