Ocena aparatu ruchu i poziomu motoryczności

Konieczne warunki higieny. Rola kultury fizycznej będzie spełniona jedynie wówczas, gdy program właściwy dla danej grupy dzieci będzie uwzględniał indywidualne ich właściwości oraz będzie realizowany we właściwych warunkach. Aktywność ruchowa wzmaga metabolizm ustroju, zwiększają się dostawy powietrza do płuc, szybszy jest obieg krwi, zwiększone zużycie energii. Już to wskazuje, że takie stymulowanie pracy organizmu musi odbywać się w warunkach czystego powietrza, w czystej odzieży, przy użyciu sprzętu nie powodującego urazów i przy pełnym pokryciu potrzeb żywieniowych tak co do wartości kalorycznej, jak i składu, a więc zarówno białka potrzebnego do rozbudowy tkanek, jak i węglowodanów na potrzeby energetyczne itd,

Tym samym istotne znaczenie ma odpowiednia sala ćwiczeń w szkole, dostatecznie duża do organizowanych tam gier zespołowych, właściwie ogrzewana i wietrzona – tak aby stwarzała optymalne warunki zarówno w lecie, jak i zimą. Celowe jest także łączenie wycieczek przyrodoznaw- czych do miejsc odległych od zapylonych miast, z walorami turystycznymi i sportowymi. Aktywizacja ruchowa powinna być więc połączona w jak najszerszym zakresie z higienizacją środowiska i higieną osobistą. Zajęcia z wychowania fizycznego, obozy wakacyjne itp, stwarzają szczególnie korzystne warunki do realizacji obu tych celów.

Ocena aparatu ruchu i poziomu motoryczności. Każdy proces rozwoju, -a szczególnie podlegający celowemu oddziaływaniu, musi być kontrolowany. Jest to konieczny warunek oceny wyników działania oraz weryfikacji stosowanych metod i form. W sposób oczywisty dotyczy to ćwiczeń ruchowych, są one bowiem bardzo potężnym bodźcem oddziałującym na organizm i mogą zarówno polepszyć stan zdrowia i walory osobowości w sensie fizycznym i psychicznym, jak też je osłabić. Efekty ćwiczeń są zresztą niekiedy dostrzegane zbyt późno i wówczas utrudnione jest ich korygowanie. Jeden ze znanych teoretyków kultury fizycznej, widząc ujemne skutki zbyt wczesnej specjalizacji sportowej oraz niekorzystnych oddziaływań przeciążeń powodujących np. mikro- urazy chrząstek stawowych, oceniał takie efekty lapidarnie: „dobrze, sport to zdrowie – co jednak będzie na starość ze stawem kolanowym?’1. Otóż właśnie, aby uniknąć owych niekorzystnych skutków w przyszłości, -osoby ćwiczące powinny być poddawane okresowym badaniom lekarskim oraz testom psychomotorycznym.

Badania lekarskie mają za zadanie ocenę aparatu ruchu oraz sprawności oddechowo-krążeniowej. Chodzi zarówno o sprawdzenie rozwoju dziecka od czasu poprzednich badań, jak i ustalenie ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych. Należy tu jednak być bardzo ostrożnym w udzielaniu dłuższych zwolnień od zajęć z wychowania fizycznego. Pamiętać należy, że ruch jest czynnikiem, który podnosi walory zdrowotne, zwiększa odporność organizmu na niektóre choroby zakaźne, hartuje i chroni przed przeziębieniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>