Nowoczesne metody nauczania – kontynuacja

Ze zdrowotnego punktu widzenia istotne znaczenie ma . kompleks czynników związanych ze środkami audiowizualnymi, a zwłaszcza długość czasu wykorzystania danej pomocy (środka), jej miejsce w czasie zajęć, struktura lekcji, charakter przedmiotu, do którego nauki dany środek jest używany oraz sposób posługiwania się nim w ciągu dnia szkolnego.

Dla przykładu – audycje telewizyjne, w których dominuje statyczne, werbalne przedstawienie tematu, zawarte są schematy, wzory itp., są bardziej męczące dla słuchacza niż wykład w sali. Bardziej efektywne przy użyciu telewizji są więc np. lekcje geografii, historii, literatury itd. Dla klas młodszych długość audycji telewizyjnej nie powinna przekraczać 15-20 min, dla starszych – 30-35 min. Przyjmuje się, że przez pierwsze 5-10 min lekcji nauczyciel powinien sam ją prowadzić, a dopiero potem posługiwać się telewizją. Po zakończeniu audycji powinien skomentować ją, uzupełnić i omówić z uczniami.

Czas posługiwania się innymi pomocami (tab. 7.2) wizualnymi – fil- mami, diapozytywami – przedstawia się podobnie. W ciągu dnia szkolnego nie należy jednak korzystać z pomocy audiowizualnych, zwłaszcza tego samego rodzaju, przez czas dłuższy niż 2 lekcje.

Dość istotną sprawą jest sposób korzystania z pomocy audiowizualnych. Jeśli np. chodzi o telewizję, odległość patrzącego od ekranu nie powinna być mniejsza niż 2 metry i większa niż 5 metrów, a ekran musi być widoczny z każdego miejsca. Zależnie od wielkości ekranu najmniejsza odległość powinna być równa co najmniej 3-krotnej, a największa 12-krotnej szerokości ekranu.

Poprawna z punktu widzenia zdrowia organizacja trybu życia dziecka, pracy i wypoczynku, obejmuje także i sprawy natury emocjonalnej. Czynnik ten, jak to już zaznaczono przy omawianiu organizacji lekcji w szkole, ma duży wpływ na sprawności psychofizyczne ucznia nie tylko krótkotrwały, przejściowy, ale trwale odbijający się na stanie zdrowia i rozwoju. Zbyt silne bodźce emocjonalne nieadekwatne do możliwości dziecka mogą prowadzić do szeregu zaburzeń, a nawet chorób, co szerzej zostanie omówione w następnej części podręcznika. Mogą one także zmieniać w sposób niekorzystny rozwój psychofizyczny dziecka. Wpływ tych czynników na rozwój jest na ogół tym silniejszy, im dziecko jest młodsze lub bardziej wrażliwe z innych względów (np. w okresie przedpokwitaniowym przy istnieniu niektórych zaburzeń zdrowia). Może ono dotyczyć rozwoju fizycznego całego ustroju, bądź też rozwoju tylko niektórych układów czy narządów, np. rozwoju mowy. Właściwa atmosfera w domu, dobry układ stosunków międzyludzkich na terenie szkoły, właściwa organizacja procesu nauczania – to podstawowe warunki, w których bodźce emocjonalne będą osiągały poziom korzystnie działający na ucznia, stymulując jego rozwój psychofizyczny i osobowość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>