Nadzór nad żywnością

Naturalne tkanki roślinne i zwierzęce, z których pochodzą produkty spożywcze, zawierają – poza składnikami odżywczymi – pewne, przeważnie minimalne ilości nieodżywczych związków chemicznych. Substancje te w różnych stężeniach i w różny sposób mogą oddziaływać na ustrój człowieka (np. niestrawny błonnik lub wchłaniane do krwiobiegu alkaloidy czy anty witaminy). Większa ich ilość w niektórych tkankach roślinnych lub zwierzęcych powoduje, że rośliny te lub ich części oraz niektóre tkanki zwierzęce zostały wyłączone z zestawu artykułów żywnościowych.

W obecnej dobie chemizacji rolnictwa, wzrastającego uprzemysłowienia oraz rozwoju przemysłu spożywczego znaczną liczbę nieodżyw- czych związków w pożywieniu stanowią tzw. substancje obce. Niektóre z nich, uznane po wielostronnych badaniach za nieszkodliwe dla zdrowia, są niekiedy celowo dodawane do pożywienia (np. substancje konserwujące, barwiące, smakowe, zapachowa itp.), jednak tylko w ograniczonych i określonych dla każdego związku ilościach. Inne obce substancje chemiczne traktujemy jako zanieczyszczenia pożywienia. Część z nich wiąże się ze stosowaniem pestycydów (środków ochrony roślin) w rolnictwie i antybiotyków w hodowli, część zaś występuje w następstwie wchłaniania związków chemicznych emitowanych przez zakłady przemysłowe.

Wszystkie substancje obce w pożywieniu uważa się za potencjalne czynniki przyczynowe przewlekłych zatruć: bada się je również pod kątem ich możliwego działania rakotwórczego oraz teratogennego (wywoływanie zaburzeń rozwojowych płodu w czasie organogenezy).

W wyniku badań określa się najwyższe dopuszczalne ilości obcych substancji chemicznych w poszczególnych produktach spożywczych: wartości te są podawane do wiadomości w krajowych! międzynarodowych kodeksach żywieniowych lub odpowiednich zarządzeniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>