Nadzór nad żywnością – kontynuacja

Szczególnym problemem jest zanieczyszczenie artykułów żywnościowych drobnoustrojami oraz pasożytami. Spożycie produktów skażonych drobnoustrojami wywołuje choroby, przeważnie o ostrym przebiegu, w których jako bezpośredni czynnik chorobotwórczy wysuwa się działanie toksyn wydzielonych przez bakterie lub niektóre pleśnie namnożone w produkcie spożywczym (zatrucie pokarmowe) lub uszkodzenie tkanek człowieka przez drobnoustroje mnożące się w organizmie człowieka (zakażenie pokarmowe).

Podstawowe zasady postępowania związane z zachowaniem warunków zdrowotnych żywności i żywienia reguluje w Polsce ustawa ,,0 warunkach zdrowotnych żywności i żywienia” (z dnia 25,XI, 1970 r., Dz, U. Nr 29, poz. 245) i wynikające z niej liczne zarządzenia, Dla ochrony żywności przed zanieczyszczeniami bakteryjnymi i pasożytami prowadzi się badania weterynaryjne zwierząt przed ubojem i mięsa po uboju. Bardzo ważne jest staranne przestrzeganie czystości przy przetwórstwie żywności oraz odsuwanie od produkcji żywności pracowników, którzy mogą być źródłem bakterii zanieczyszczających pokarm. Prawidłowe warunki przechowywania żywności oraz zabiegi odkażania i dezynsekcji w magazynach chronią przed rozwojem pleśni i innych pasożytów (roztocza i chrząszcze) niszczących i skażających żywność.

Warunki produkcji żywności oraz produkty spożywcze i przyrządzone z nich potrawy podlegają badaniom higieniczno-sanitarnym, które wykonują pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych. W środkach spożywczych bada się ilość niepożądanych substancji chemicznych oraz bakterii i ich toksyn. Transporty produktów, które nie odpowiadają wymaganiom zdrowotnym, nie są dopuszczane do sprzedaży. Wyłącza się również placówki produkujące żywność lub zakłady żywienia, w których rozkład pomieszczeń i otoczenie nie zapewniają dobrych warunków sanitarnych lub w których budzi zastrzeżenia ogólna czystość i liczba bakterii wyhodowanych z narzędzi produkcji, sprzętów oraz ubrań ochronnych i rąk pracowników. Zastosowane środki ochrony żywności, przewidziane ustawą i zarządzeniami, mogą być bardzo skuteczne, o czym świadczy różna częstość występowania ostrych zatruć i zakażeń pokarmowych na różnych terenach naszego kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>