Mikroklimat a zdrowie – kontynuacja

Trzecim, także ważnym czynnikiem mikroklimatu jest ruch powietrza. Jego brak uniemożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniu. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że nadmierny ruch powietrza może być zjawiskiem niepożądanym. Szybkość ruchu powietrza w pomieszczeniu, wynikająca z różnicy temperatur, ruchu ludzi itp., bez sztucznego wietrzenia, wynosi na ogół od 3 do 10 m na minuty.

Obok wymienionych cech mikroklimatu istotne znaczenie zdrowotne ma szereg innych właściwości powietrza w pomieszczeniach. Mają one charakter fizyczny (np. stan zjonizowania powietrza, zapylenie), chemiczny (np, zawartość w powietrzu tlenu i dwutlenku węgla oraz różnych związków chemicznych) i biologiczny (zawartość różnych mikroorganizmów, w tym i chorobotwórczych). Chociaż więc z punktu widzenia samopoczucia człowieka (nieprzyjemne uczucie „nieświeżości powietrza”) największe znaczenie mają temperatura i wilgotność, to jednak pozostałe czynniki mikroklimatu wpływają także na stan zdrowia i wydolność organizmu.

W mieszkaniach mających złe warunki mikroklimatyczne obserwowano u mieszkańców takie dolegliwości, jak złe samopoczucie, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, term or eg ulać j i. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe mogą też przyczyniać się do szerzenia niektórych chorób, zwłaszcza u dzieci. W mieszkaniach wilgotnych i zimnych obserwowano u mieszkańców częstsze występowanie chorób przeziębionych, choroby reumatycznej, zapaleń oskrzeli, płuc itp. Zły mikroklimat w izbach lekcyjnych obok wywoływania złego samopoczucia u uczniów obniża ich zdolność do nauki, zmniejsza koncentrację uwagi itp.

Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom mikroklimatu polega na wietrzeniu pomieszczeń. Wietrzenie ma na celu dostarczenie świeżego, czystego powietrza, jednocześnie usunięcie z pomieszczenia produktów oddychania i innych zanieczyszczeń oraz poprawę cech fizycznych mikroklimatu (temperatury, wilgotności).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>