Kształtowanie się cech ilościowych

Cechy ilościowe są zdeterminowane przez więcej niż jedną parę genów. O ile wiadomo, 4 do 6 par genów kontroluje barwę skóry u człowieka. Jak się wydaje, wymiary jego ciała kontroluje wiele par genów. Stąd o cechach takich mówimy, że są uwarunkowane poligenowo, a geny determinujące te cechy nazywamy polimerycznymi.

Cechy ilościowe są zazwyczaj wypadkową wpływu genów je deter- minujących. Tego rodzaju addytywny, „sumujący się” efekt prowadzi zwykle do uzyskania u potomstwa wyśredniowanej wielkości cechy.

Można to prześledzić na przykładzie kombinacji wysokości ciała rodziców i ich dzieci. Dzieci rodziców, z których jedno jest wysokie, a drugie średnio wysokie, są wyższe od swych rówieśników, których oboje rodzice są średnio wysocy (rys. 9.20). Korelacja wysokości piała dzieci ze średnią wysokości ciała obojga rodziców jest wyższa (r = 0,71) niż korelacją z wysokością każdego z rodziców (r = 0,5) – co nie miałoby miejsca, gdyby ów efekt addytywny nie zachodził.

Im większa liczba genów wpływa na rozwój danej cechy, tym mniejsze jest zazwyczaj jednostkowe działanie każdego z genów na jej ukształtowanie. Cechy poligeniczne są więc determinowane zespołami słabo działających genów. Jeżeli w tych warunkach nastąpi mutacja któregoś z genów, może to spowodować bardzo drastyczne zmiany cechy uwarunkowanej danym zespołem genów. W wypadku cech poligenicz- nych przypuszcza się, że pewne znaczenie ma także tło genowe, czyli wzajemne oddziaływanie wszystkich aktywnych operonów w genotypie danej osoby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>