Korzystny wpływ szkoły

Korzystny wpływ szkoły może się przejawiać dopiero wówczas, gdy dziecko jest w stanie podjąć trud nauki i współdziałać z grupą rówieśników. Dziecko niedojrzałe do podjęcia nauki szybciej się męczy, ulega znużeniu, a to z kolei może prowadzić do wystąpienia trudności wychowawczych i być źródłem niepowodzeń szkolnych.

Wspominaliśmy już, że szkoła jest przyczyną wielu zaburzeń rozwoju, jednak wynika to z nieprawidłowej jej organizacji, a nie z samej funkcji nauczania i wychowania. Nieodpowiedni sprzęt szkolny, zbytnie przeciążenie nauką, w dodatku w statycznej pozycji siedzącej – stwarzają niekorzystne warunki dla rozwoju dziecka.

Bardzo wiele problemów wynika w szkole w związku z różnicami wieku rozwojowego. W naszym systemie szkolnym dziecko jest uczone nie indywidualnie, lecz w całej grupie i na jej tle jest też oceniane Tymczasem dzieci wykazują bardzo duże różnice indywidualne uwarunkowane zarówno genetycznie, jak i zróżnicowanymi warunkami bytowymi. Tym samym w jednej klasie uczą się dzieci o bardzo rozmaitym stopniu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego (rys. 8.4). Zróżnicowanie to jest szczególnie duże w klasach VII-X, gdzie w jednej klasie spotkać można chłopców o 5 różnych stopniach dojrzałości – od takich,

Wczesne czy szczególnie późne dojrzewanie ma poważne znaczenie w kształtowaniu dziecka. Dla dziecka dojrzewającego wcześniej niż inne dzieci w grupie jest to poważnym stresem (szczególnie gdy nie jest przygotowane do objawów dojrzewania, jak rośnięcie piersi, pierwsze krwawienie u dziewcząt oraz pierwsza polucja nocna u chłopców). Jeżeli jednak dziecko dojrzewające słyszało już o takich zjawiskach od swych również wcześniej dojrzewających rówieśników, przyjmuje je zupełnie inaczej, nawet zyskując lepsze samopoczucie. Natomiast szczególnie późno dojrzewające dziewczęta doznają niekiedy poczucia niższości czy ułomności, i to także wywiera określony wpływ na ich sposób zachowania się, a po części i na charakter. Jak np. wynika z polskich badań, dziewczęta późno dojrzewające nawet przy prawidłowym poziomie sprawności umysłowej (taka właśnie przeciętna jest im właściwa) uczą się gorzej, co przypuszczalnie wiąże się z ich obniżonym samopoczuciem i motywacją. Tego rodzaju objaw prowadzi do zaburzenia kształtowania się osobowości, a to do nieprzystosowania emocjonalnego i zaburzeń dojrzałości społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>