Informacje o stanie zdrowia ludności

Często do oceny stanu zdrowia wykorzystywane są dane o zgonach. Główną zaletą tej statystyki jest jej kompletność, ponieważ każdy zgon jest rejestrowany. Również jednak i tutaj wiarygodność rozpoznań przyczyn zgonów może być w niektórych wypadkach wątpliwa. Duże znaczenie dla oceny stanu zdrowia ludności mają współczynniki umieralności proporcjonalnej oraz współczynniki śmiertelności. Umieralnością proporcjonalną nazywa się stosunek zgonów z określonej przyczyny do ogólnej liczby zgonów w określonym czasie i na danym terenie. Śmiertelnością zaś nazywamy stosunek liczby zgonów na daną chorobę do liczby chorych na tę chorobę. Współczynniki te obliczane są przeważnie na 100 lub 1000 osób.

Pośrednie informacje o stanie zdrowia ludności można uzyskać przez analizę szeregu innych cech. Można tu wymienić takie współczynniki określane w pewnym czasie (najczęściej na rok), jak umieralność niemowląt (dzieci w wieku od 0 do 12 miesięcy), która jest czułym wskaż nikiem sytuacji zdrowotnej populacji, umieralność ogólna (stosunek całkowitej liczby zgonów na danym terenie do liczby ludności tego terenu),, przeciętne dalsze trwanie życia (prawdopodobna długość dalszego życia w zależności od płci i wieku), przyrost naturalny ludności (różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów), płodność (stosunek liczby porodów w ciągu roku do liczby kobiet w wieku 15-45 lat), urodzenia (liczby urodzeń w stosunku do liczby ludności na danym terenie) i szereg innych rzadziej wykorzystywanych.

Jak więc widać z przedstawionego powyżej przeglądu najczęściej stosowanych mierników stanu zdrowia, ocena zdrowia ludności ma na celu określenie stopnia rozpowszechnienia chorób oraz różnych zjawisk i właściwości biologicznych populacji jako wykładników jej adaptacji do warunków środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>