Higiena i organizacja dnia szkolnego cz. II

Zalecenia te są uwarunkowane zróżnicowanymi fizjologicznie możliwościami uczniów w poszczególnych grupach wieku. Z badań prowadzonych wielu metodami wynika np., że zdolność do pracy ucznia klasy pierwszej na czwartej lekcji jest już tak niska, że lekcja ta jest już niecelowa (rys. 7.10, 7.11). Inaczej natomiast wyglądają zmiany fizjologiczne funkcji ustroju u uczniów klas starszych, u których duży spadek sprawności notuje się dopiero na szóstej lekcji (rys. 7,12).

Nie bez znaczenia jest także rodzaj lekcji zaplanowanych w rozkładzie zajęć na dany dzień. Jeżeli lekcje te mają podobny charakter w tym sensie, że obciążają te same układy, narządy itp., a zwłaszcza te same ośrodki centralnego układu nerwowego (kory mózgu), zmęczenie u uczniów pojawia się wcześniej. Z tych względów przy opracowywaniu rozkładów lekcji zaleca się, aby w tym samym dniu w miarę możliwości uczniów klas początkowych w ciągu dnia szkolnego (wg danych Zubkowej) ciągu dnia szkolnego (wg danych Nusbaum) unikać podwajania lekcji z tych samych przedmiotów (np. 2 lekcje matematyki jedna po drugiej), ograniczając się do niezbędnego z punktu widzenia dydaktyki minimum, a przede wszystkim nie dopuszczać, by tego samego dnia odbywały się dwukrotnie lekcje podwojone (np. 2 lekcje języka polskiego, 2 lekcje fizyki itp.). Celowe jest także takie planowanie zajęć w szkole, aby w miarę możliwości w jednym dniu nie grupować przedmiotów, które jednostronnie obciążają uczniów (np. język polski, język obcy, matematyka itp.). Właściwy natomiast jest układ, w którym w tym samym dniu, w miarę możliwości na przemian, przewidziane są przedmioty o odmiennym charakterze, w różnym stopniu obciążające poszczególne narządy, układy itd. (np. wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie muzyczne, zajęcia plastyczne) jako przeciwstawne dla takich zajęć, jak matematyka, język obcy, język ojczysty itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>