Geny determinujące kształtowanie się w rozwoju poszczególnych cech

W każdej komórce człowieka, niezależnie od jej budówy i i ji znajdują się normalnie 23 pary – czyli 46 – chromosomów. Wyjątek stanowią komórki rozrodcze, które rnają po 23 pojedyncze chromosomy. Możliwość przekazania potomstwu genów ze strony rodziców polega na tym, że otrzymuje ono ze strony matki (w jaju) 23 chromosomy (w tym X) oraz ze strony ojca (w plemniku) również 23 chromosomy (w tym X lub .Y, co decyduje o płci dziecka). Dziecko posiada więc w każdej komórce somatycznej 23 pary chromosomów (rys. 9.4). ‚

Fakt, że geny determinujące kształtowanie się w rozwoju poszczególnych cech są przekazywane z rodziców na dzieci, powoduje ich wzajemne podobieństwo. Dziedziczy się więc geny, a nie cechy. Ponieważ dziecko uzyskuje od każdego z rodziców połowę jego genów (tzw. penom), genetycznie jest do niego podobne w 50%. Na skutek przekazywania materiału genetycznego z pokolenia na pokolenie także poszczególne pokolenia w ramach populacji powinny być do siebie podobne genetycznie. Powinny one posiadać analogiczne pule genowe, czyli tę samą częstość występowania poszczególnych genów. Istnieją jednak od tego odchylenia nie tylko z racji wpływów środowiskowych. Mogą zachodzić spontaniczne mutacje, czyli zmiany struktury genów, nieprawidłowe podziały materiału genetycznego w okresie tworzenia się komórek rozrodczych (gamet). Może także w ramach populacji istnieć zwiększona płodność pewnych typów ludzi, co zwiększy częstość posiadanych przez nich genów w następnym pokoleniu. W końcu może istnieć również nieprzystosowanie do życia niektórych układów genowych, co spowoduje selekcję i zmniejszenie się częstości tych genów w następnych pokoleniach (rys. 9.5). zmniejszona płodność tub przeżywatność (selektja negatywna lub emigracja) attet w równowadze genetycznej zwiększona płodność lub przeżywatność (selekcja pozytywna tub imigracja) ści osobników je posiadających w ciągu szeregu pokoleń

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>