GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA CZ. II

Podwójny łańcuch DNA tworzy prawoskrętną spiralę. Szerokość sprali {dwa połączone wiązania nukleotydów) wynosi 10 A, a długość jednego nukleotydu 3,4 A. Na jeden skręt spirali przypada 10 nukleotydów (rys. 9.9).

DNA stanowi nośnik informacji genetycznej. Kolejność ułożenia zasad w łańcuchu (kod genetyczny) decyduje o przekazywaniu określonych informacji. Jednostką funkcjonalną odpowiedzialną za przekazywanie informacji jest gen. Geny są zlokalizowane w chromosomach, te zfaś w jądrach komórkowych. Istnieje jednak pewna ilość DNA w cyto plazmie (DNA pozajądrowy), có wiąże się z własną informacją poszczególnych organelli komórkowych.

Gen jako podstawowa jednostka informacji determinuje rozwój jednej lub więcej cech. Dany gen, odpowiedzialny za ściśle określone funk- – cje, zlokalizowany jest w specyficznym dla niego miejscu chromosomu zwanym locus. .

Dla każdego gatunku właściwa jest stała liczba chromosomów i ich kształt. U człowieka występują normalnie 22 pary chromosomów auto- somalnych oraz dwa chromosomy płciowe (gonosomy): u kobiety są ta dwa chromosomy X, u mężczyzny X i Y (rys. 9.3).

Przypuszcza się, że w owych 46 chromosomach zlokalizowanych jest kilkadziesiąt tysięcy par genów. Każda para zajmuje odpowiadające sobie miejsce w parze homologicznych chromosomów.

O każdej cesze decydują co najmniej dwa geny (para znajdująca się w odpowiadających sobie chromosomach). W danym miejscu genowym może występować tylko jedna z wielu form (alleli) genu. Istnienie większej liczby alleli danego genu jest możliwe na skutek różnych mutacji genowych. Geny alleliczne wzajemnie się wykluczają, tzn. jeżeli w danym miejscu genowym znajduje się jeden allel, nie może tam być zlokalizowany inny gen alleliczny. Drugi z danej pary genów znaj ujący się w homologicznym chromosomie może być identyczny lub i y – wobec wielu możliwych kombinacji jest on częściej inny (układ aro- zygotyczny) niż taki sam (układ homozygotyczny).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>