Dziecko w wieku „przedszkolnym”

Z wiekiem zmienia się typ najchętniej podejmowanej aktywności ruchowej, a wiąże się to zarówno z rozwojem odpowiednich grup mięśniowych, jak i z doskonaleniem układu nerwowego. W wieku 5-6 lat przeważają skoki jednonożne i cwał w przód, w wieku 6-8 lat dominują podskoki w przód i cwał w bok (rys. 5.16), wzrasta częstość obrotów oraz pojawia się bieg w przód. W 10-12 r. ż. obok podskoków w przód i cwału w bok typowy zaczyna być krok zmienny lub w rytmie trzymiarowym oraz podskoki z obrotem, które obok kroku w rytmie trzymiarowym i podskoków w przód są dominującymi formami aktywności ruchowej aż do okresu pokwitania.

Dziecko w wieku „przedszkolnym” wykazuje już motywację swego działania. Tempo rośnięcia zwalnia się, natomiast szybko doskonalą się funkcje i struktury poszczególnych układów. Dziecko rozumie cel swoich ruchów, stąd potrafi je wykonać tak, jak je demonstruje osoba dorosła. Dziecko 3-letnie można nauczyć już pływać, 4-5-letnie jeździć na wrotkach czy łyżwach, 6-letnie potrafi opanować ćwiczenia wymagające dużego poczucia rytmu. W wieku ok. 6 lat nasila się aktywność ruchowa, być może w Żwiązku z zakończonymi procesami innerwacyj- nymi wielu mięśni i odczuciem potrzeby doskonalenia swoich umiejętności na bazie odczuwanych możliwości. Następstwo pewnego typu ru- cznej aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-14 lat (wg Boucąuey, 1964) chów, jakie potrafi wykonywać dziecko w poszczególnych okresach swego rozwoju, wydaje się być konsekwencją przemian ewolucyjnych. Dziecko zaczyna chodzić już na początku 2 r. ż., dopiero jednak w wieku 3-4 lat pokonuje przeszkody wysokości swoich kończyn dolnych, a w wieku 4-5 lat, mając opanowany bieg, zdolne jest przeskakiwać przeszkody. Równolegle kształtuje się umiejętność chwytania przedmiotów kończynami górnymi. Na tym tle ok. 6-7 r. ż. rozwija się zdolność do wykonywania płynnych rzutów w ruchu (rys. 5.17), co wymaga znacznej koordynacji ruchów różnych części ciała. Omawiana tu stadialność rozwoju poszczególnych rodzajów ruchu powinna być uwzględniona w programach nauczania dzieci, inaczej bowiem proces ten nie będzie skuteczny oraz zaburzy naturalny przebieg rozwoju dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>