Dyspozycja ucznia do pracy zmienia się w czasie lekcji

U uczniów klas starszych czas nieprzerwanej pracy w rodzaju pisania czy czytania bez nadmiernego zmęczenia odpowiednio przedłuża się – w klasie III-IV pisanie do 15-20 min, czytanie do ok. 20 min, w klasach pozostałych odpowiednio – pisanie 20-25 min, czytanie do 25 min. I dla tych uczniów konieczne jest zatem zróżnicowanie czasu trwania tych czynności w ciągu lekcji, a także naprzemienne ich stosowanie.

Dyspozycja ucznia do pracy zmienia się w czasie lekcji. Największa jest w początkowej, a zwłaszcza w środkowej części lekcji, najmniejsza – pod jej koniec (rys. 7.14). Chwilowo niska wydajność (przez ok, 5 min) na początku lekcji związana jest z brakiem wdrożenia do pracy po przerwie, potem następuje wzrost wydajności do pewnego pułapu, po którym w wyniku zmęczenia zdolność do pracy spada. Niewielki jej wzrost pod sam koniec lekcji, głównie u uczniów starszych, ma źródło emocjonalne. Zajęcia wymagające koncentracji uwagi powinny być tak rozłożone, aby przypadały na okres większej wydajności. Przedstawiona krzywa zmian dyspozycji do pracy może ulegać pewnym modyfikacjom zależnie od kolejności lekcji, jej rodzaju, jakości wypoczynku poprzedzającego lekcję oraz najważniejsze – od indywidualnych cech danego dziecka. Wyróżnia się cztery podstawowe typy zmian dyspozycji do pracy umysłowej w czasie lekcji (rys. 7.15), charakterystyczne dla uczniów o określonym zaawansowaniu w rozwoju i stanie zdrowia, a także zależnie od innych czynników.

Uczniowie charakteryzujący się szybką męczliwością, spadkiem dyspozycji do pracy na lekcji, na ogół mają stosunkowo częstsze trudności w nauce. Indywidualizacja zajęć uczniów z punktu widzenia higieny polega właśnie na zróżnicowaniu obciążenia pracą poszczególnych uczniów lub ich jednorodnych grup.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>