Dostosowanie środowiska do potrzeb ucznia

Tryb życia współczesnego człowieka stwarza dla niego nowe warunki środowiskowe. Warunki te z kolei wpływają na człowieka, determinując jego wydolność i sprawność psychofizyczną, a tym samym warunkując jego zdolność do zaadaptowania się do tego środowiska. Dokładne rozpoznanie czynników środowiska pracy czy nauki staje się więc konieczne ze względu na zachowanie zdrowia człowieka. Nauką o przystosowaniu człowieka do pracy (nauki) oraz organizacji i środowiska pracy do potrzeb człowieka jest ergonomia. Celem ergonomii jest uzyskanie maksymalnej wydajności pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zdrowia oraz dobrego samopoczucia psychofizycznego i społecznego. Najczęściej wyróżnia się dwa podstawowe kierunki działania praktycznego ergonomii:

– prospektywny, polegający na działaniu w kierunku takiego kon struowania środków produkcji, aby przyszły użytkownik mógł się nimi posługiwać w sposób jak najłatwiejszy:

– korekcyjny, polegający na takim organizowaniu produkcji ,aby zapewnić największą wydajność i najbardziej ułatwiać pracę ludzką.

Zasady ergonomii mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do zakładów pracy, ale także do placówek nauczania, bowiem nauka w szkole jest również specyficzną formą pracy dzieci i młodzieży.

Podstawowym elementem stanowiska pracy ucznia jest ławka lub stolik i krzesło. Z punktu widzenia ergonomii i higieny powinny one spełniać określone warunki. W skład zasadniczych elementów ławki (także, stolika i krzesła) wchodzą pulpit i siedzisko. Są one w ławce związane ze sobą na stałe, w wypadku stolika i krzesła – niezależne od siebie. Pozycja tych elementów jest przede wszystkim określona wysokością pulpitu i siedziska oraz ich wzajemnym stosunkiem do siebie, tj. różnicą między wysokością stołu i krzesła, jak również odstępem między nimi. Odstęp ten by wa i dodatni, jeśli rzut pionowy wewnętrznej krawędzi pulpitu znajduje się poza powierzchnią siedziska, ujemny – jeśli rzut wewnętrzny krawędzi pulpitu zachodzi na powierzchnię siedziska. Wreszcie występować może wariant pośredni, zwany odstępem zerowym. W czasie pracy szkolnej najkorzystniejszy jest odstęp ujemny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>