Dostosowanie środowiska do potrzeb ucznia – kontynuacja

Przy dobieraniu ławek odpowiednich dla danych uczniów decydujące znaczenie mają wysokość siedziska i różnica między wysokością siedziska i pulpitu. Ponieważ w każdym oddziale szkolnym są dzieci o różnej wysokości . ciała, ta sama izba lekcyjna powinna być wyposażona w ławki o 2-3 rozmiarach i wykorzystywana przez jednoimienne klasy w razie nauki zmianowej. Prawidłowo rozmieścić uczniów w ławkach powinien nauczyciel wychowawca na początku roku szkolnego, korzystając z danych będących w posiadaniu szkolnego gabinetu lekarskiego, lub też wespół z uczniami dokonując pomiarów ich wysokości za pomocą antropometru lub wzrostomierza.

Rozmieszczenie uczniów w sali powinno dodatkowo uwzględniać wynik badania słuchu i wzroku oraz względy pedagogiczne. W- każdym jednak wypadku uczeń powinien siedzieć w ławce odpowiedniej do jego wysokości.

Oprócz dostosowania stanowiska pracy (nauki) konieczne jest także dostosowanie środowiska, w którym prowadzone jest nauczanie i wychowanie, do fizjologicznych potrzeb uczniów celem usunięcia lub zmniejszenia do nieuniknionego minimum działania różnego rodzaju szkodliwych i uciążliwych czynników mogących negatywnie wpływać na szeroko pojęte zdrowie dzieci i młodzieży.

Zjawiska te mają różny charakter, natężenie i źródło w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych w odniesieniu do różnych grup wieku. Ze względu na źródło można je umownie podzielić na dwie grupy: czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia związane ze środowiskiem fizycznym oraz związane z organizacją życia i pracy dziecka. W grupie pierwszej do najważniejszych można zaliczyć:

– niewłaściwe warunki mikroklimatyczne, szczególnie w zakresie temperatury i wilgotności powietrza, jego cech organoleptycznych (tzw. powietrze „zepsute”), stanu zjonizowania itp.,

– nieprawidłowości w zakresie oświetlenia naturalnego i sztucznego, jednocześnie przy dużym obciążeniu wzroku,

– hałas w warunkach intensywnego wykorzystywania pracy narządu słuchu,

– dużą możliwość zakażeń, związaną ze skupieniem większej liczby dzieci na stosunkowo malej przestrzeni,

– ograniczoną przestrzeń dla ruchu przy fizjologicznie dużej ruchliwości dzieci,

– różnorodne szkodliwości fizyko-chemiczne, jak pyły, gazy, pary itp., występujące z różnym natężeniem, głównie w warsztatach szkolnych. „

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>