Dobór miejsca i sposób spędzania czasu wolnego

Aby wietrzenie było skuteczne, do pomieszczienia dla jednej osoby powinno być dostarczone ok. 14 do 30 m3 świeżego powietrza w ciągu godziny. Zależnie więc od rodzaju i wielkości pomieszczenia, liczby oraz wieku przebywających w nim osób konieczna jest co najmniej jednorazowa, a nawet kilkakrotna wymiana powietrza w ciągu godziny. W izbach lekcyjnych powinno się całkowicie wymienić powietrze 2-3 razy w ciągu godziny, w pomieszczeniach mieszkalnych raz, w kuchniach, łazienkach – 2 do 3 razy, w ubikacjach 3-5 razy w ciągu godziny.

Do osiągnięcia wymaganej częstości wymiany powietrza wystarcza na ogół wietrzenie naturalne – wymiana powietrza przez nieszczelności (np. szpary w oknach, drzwiach), przez kanały wentylacyjne oraz wietrzenie „na przestrzał” przez otwarcie drzwi i okien. W pomieszczeniach, gdzie konieczna jest wielokrotna wymiana powietrza, np. w kuchniach szkolnych, natryskach przy salach gimnastycznych, digestoriach w pracowniach szkolnych itp., stosuje się wentylację mechaniczną.

Mimo wysiłków ze strony człowieka mikroklimat pomieszczeń, a także mikroklimat większych skupisk ludności (np. miast) wykazuje szereg cech niekorzystnych z punktu widzenia zdrowia. Stąd tak ważne dla zdrowia jest zapewnienie ludziom możliwości korzystania ze świeżego powietrza poza miejscem zamieszkania w okresach wolnych od pracy czy nauki.

Dobór miejsca i sposób spędzania czasu wolnego jest sprawą indywidualną człowieka i zależy od jego upodobań i szeregu innych czynników. Niemniej bez względu na to, gdzie i jak wykorzystuje się ten czas, powinien on być poświęcony na wypoczynek, kontakt z przyrodą, poznawanie otoczenia, a zwłaszcza wykorzystanie tych cech bioklimatycz- nych (czyste powietrze, woda, słońce), których niedostatek wynika z trybu życia bądź z miejsca zamieszkania. Pobyt na świeżym powietrzu przez dłuższy czas (wczasy, kolonie, obozy) bądź przez krótszy okres, ale systematycznie (np. wycieczki niedzielne za miasto), wpływa nie tylko na samopoczucie człowieka, ale także w istotny sposób oddziałuje stymu- lująco na jego wydolność psychofizyczną (rys. 6.16) i rozwój, ‚

Sprawy te w ostatnich latach nabrały szczególnego znaczenia w związku ze wzrostem skażeń środowiska otaczającego człowieka, zwłaszcza na obszarach, gdzie są duże skupiska ludności, szybko rozwijający się przemysł, gdzie zachodzą intensywne zmiany w samym środowisku (tab. 6.2). ł-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>