Definicja zdrowia

Ustrój ludzki podlega stałym zmianom, które chociaż nie są adaptacyjne w sensie genetycznym, to jednak stają się takie na skutek działania selekcji. Proces ten w odróżnieniu od innych gatunków przebiega u człowieka o tyle łatwiej, że populacje ludzkie są polimorficzne. W danym środowisku nie istnieje zatem jeden prawidłowy typ genetyczny, ale jest ich wiele i zależnie od rodzaju warunków tego środowiska w procesie selekcji dochodzi do przewagi danego typu.

Taki sam przejaw adaptacji genetycznej zależnie od sytuacji może być nieraz zjawiskiem pozytywnym lub negatywnym z punktu widzenia zdrowia. Przykładem tego rodzaju sytuacji może być pojawienie się m.in. wśród mieszkańców środkowo-zachodniej Afryki genu HBS, któ ry przenosi chorobę zwaną niedokrwistością sierpowatą i który w ho- mozygocie wyzwala objawy ciężkiego zaburzenia o cechach niedokrwistości hemolitycznej (zjawisko negatywne). Natomiast osobnicy posiadający tylko jeden gen HBS (heterozygotyczni pod względem cechy sierpo- watości krwinek) są zdrowi i jednocześnie cechują się znacznie większą odpornością na malarię (panującą na terenie ich zamieszkania) niż osobnicy pozbawieni tej cechy (zjawisko pozytywne). Ceną jednak takiego sposobu przystosowania genetycznego do środowiska malarycznego jest większa częstość choroby w populacji, gdzie tego rodzaju forma adaptacji miała miejsce. Warto tu dodać, że uzdrowotnienie środowiska i zlikwidowanie malarii prowadzi do zmniejszenia się liczby osobników z takim nieprawidłowym genem.

Obok adaptacji genetycznej w związku ze znacznymi zmianami w samym środowisku, a także trybie życia człowieka, za pośrednictwem mechanizmów genetycznych może także dochodzić w organizmie do szeregu zmian niekorzystnych z punktu widzenia zdrowia. Przykładem takich współzależności środowiska i struktury genetycznej jest również pewien rodzaj niedokrwistości (fawizm) występujący po jedzeniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>