Choroba reumatyczna jako przyczyna niepowodzeń szkolnych

W niepowodzeniach szkolnych mogą mieć także duże znaczenie wady słuchu i mowy, zwłaszcza w sytuacjach późnego ich rozpoznania. Są one nierzadko jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy, mogą zaburzać rozwój osobowości i tym samym prowadzić do względnego obniżenia poziomu inteligencji, stając się czasem przyczyną odroczenia obowiązku szkolnego u młodszych dzieci. Z tych względów w celu zapobiegania tym niepożądanym następstwom oraz w celu podjęcia dostatecznie wcześnie procesu leczenia lub rehabilitacji konieczne jest prowadzenie masowych badań audiometrycznych, okulistycznych i logopedycznych wśród wszystkich dzieci już w 4-5 r.ż., zarówno będących pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i wywodzących się ze środowiska rodzinnego.

Wiele uwagi poświęca się chorobie reumatycznej jako przyczynie niepowodzeń szkolnych. U uczniów z lekkim przebiegiem procesu reumatycznego nie stwierdza się na ogół istotniejszych niepowodzeń szkolhych, podczas gdy u uczniów, u których choroba przebiega ciężej lub ciężko, zaznacza się wyraźny spadek przeciętnych ocen szkolnych oraz odnotowuje się wysokie wskaźniki drugoroczności. Sytuacja taka wiąże się przede wszystkim ze zwiększoną absencją chorobową ucznia w szkole. Ponadto jednak niepowodzenia szkolne tych uczniów spowodowane są tym, że choroba reumatyczna jest zaburzeniem ogólnoustrojowym, rzutującym także na układ nerwowy, w następstwie czego w przebiegu gośćca obniża się wydolność umysłowa, odporność na zmęczenie itp.

Jako jeden z czynników prowadzących do niepowodzeń szkolnych często wymienia się gruźlicę, ponieważ wśród dzieci nią dotkniętych częściej zdarza się drugoroczność. Staranne badania kliniczne, psycho- pedagogiczne i społeczne świadczą jednak, że u większości dzieci chorych na gruźlicę nie dochodzi do obniżenia inteligencji, natomiast obniża się wydolność ustroju, nie przyczyniając się jednak do znacznych niepowodzeń. Niepowodzenia szkolne dzieci chorych na gruźlicę są zatem zależne przede wszystkim od absencji w szkole oraz od ogólnych złych warunków domowych, jakie najczęściej występują w środowiskach gruźliczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>