Badania ludzi „zdrowych”

Obok higieny środowiska człowieka, higieny pracy, higieny szkolnej na szczególne podkreślenie zasługuje higiena osobista rozumiana jako bardziej zindywidualizowane działanie zapobiegawcze, odnoszące się już nie do otaczającego środowiska człowieka, ale do niego samego, mające na celu ustalenie wskazówek postępowania dla każdego człowieka, aby mógł on w warunkach, w jakich bytuje, uniknąć choroby i zachować zdrowie.

Medycyna zapobiegawcza w wąskim znaczeniu tego słowa jest wreszcie całkowicie zindywidualizowaną działalnością, związaną bezpośrednio z pracą lekarzy niosących pomoc w chorobie. O ile wskazania higieny osobistej są wykorzystywane bezpośrednio przez każdego człowieka zależnie od jego wiedzy na ten temat oraz od chęci ich zastosowania, o tyle medyczna zindywidualizowana działalność zapobiegawcza obejmuje liczne czynności lekarskie wykonywane przez samego lekarza lub pod jego nadzorem, a wypływające z indywidualnych wskazań. Mają one na celu zapobieganie chorobom, np, chorobom zakaźnym przez szczepienia ochronne lub podanie surowicy, krzywicy przez podanie wit. D lub naświetlanie lampą kwarcową dzieci, chorobom zawodowym przez zmianę charakteru pracy itp.

Oprócz wymienionych zabiegów podejmowane są jeszcze inne działania zapobiegawcze – badania ludzi „zdrowych”, zwłaszcza szczególnie narażonych lub wrażliwych na czynnik szkodliwy i łatwo popadających w chorobę. Celem jest tu jak najszybsze wykrycie chorób lub zaburzeń (np. przez okresowe badania lekarskie dzieci w szkołach, masowe badania radiofotograficzne klatki piersiowej itp.), a także określenie stanu zdrowia, aby możliwe było udzielenie badanemu zdrowemu człowiekowi konkretnych wskazówek dotyczących pracy, wyboru zawodu, nauki, sposobu żywienia się, trybu życia, wypoczynku, uprawiania sportu itp., umożliwiających mu wzmocnienie zdrowia.

Reasumując można powiedzieć, że zadaniem medycyny zapobiegawczej jest z jednej strony ocena stopnia wrażliwości ustroju (tkanek, narządów, układów) na bodźce środowiska oraz umacnianie stałości środowiska wewnętrznego organizmu i usprawnianie jego możliwości, a z drugiej strony dostosowywanie zmiennych cech środowiska zewnętrznego (naturalnego i sztucznego) do aktualnych zdolności przystosowawczych ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>